Högkonjuntur med högt sparande, vad blir resultatet?

Hushållens sparande har under senare decennier uppvisat ett ganska tydligt konjunkturmönster. Högkonjunktur hänger samman med ett lågt hushållssparande, av flera skäl. För det första innebär ett lägre sparande, allt annat lika, högre konsumtion. Hög konsumtion hjälper förstås konjunkturen. Dessutom innebär högkonjunktur att befolkningens oro för sin framtida ekonomiska situation minskar, vilket leder till att befolkningen ser mindre anledning att spara. Under en lågkonjunktur sparar man tvärt om mer.

Sedan 2006 har vi dock sett ett i förhållande till konjukturen ovanligare mönster, med ganska snabbt stigande sparkvot, upp till nivåer på dryga 10%

[Read More]

Permalink     4 Comments