Viss normalisering av räntemarknaderna

Idag fick vi se tydliga fall för interbankräntorna. Framförallt har de allra kortaste interbankräntorna börjat närma sig mer normala nivåer efter de extremnivåer vi sett på sistone.

Intressant i sammanhanget är också det faktum att Riksbanken i och med sina stora auktioner av lån med längre löptider än normalt (3 och 6 månader) skapar en överlikviditetet i banksystemet. Detta medför att den normala penningpolitiska repan på en vecka inte kommer att genomföras. När banksystemet som helhet har ett likviditetsöverskott ger man istället ut Riksbankscertifikat som bankerna kan placera i. Nu kan alltså banker inte längre låna pengar till reporäntan, utan istället placera pengar till reporäntan.

Just nu finansierar Riksbanken alltså bankerna på längre sikt än normalt, och inte till en fast ränta. Istället för att som vid de penningpolitiska reporna fastställa priset via reporäntan, och anpassa volymen efter likviditetsunderskottet, så fastställer man nu en volym (som man visserligen har rätt att avvika från) och en minimiränta.

[Read More]

Permalink     No Comments

Riksbanken är visst med i matchen - fler sänkningar behövs

I måndags och imorse argumenterade jag för att Riksbanken skulle vara tvungna att sänka reporäntan för att ha någon möjlighet att klara inflationsmålet, med tanke på de deflationstendenser som syns i prissättningen av bland annat råvaror och tillgångar, samt det faktum att en kraftig kreditkontraktion hotar efter att viljan att låna ut pengar minskar överallt.

I måndags nämnde jag också spekulationerna om en samordnad räntesänkning och att Riksbanken borde kunna delta i en sådan i och med att man i veckan diskuterade sin nya inflationsprognos, som med all sannolikhet visar att inflationen hamnar under inflationsmålet inom prognostiden, ifall inte räntan sänks kraftigt.

Idag visade Riksbanken att man inte sitter fast i sommarens resonemang, med ett oljepris över $145, med diskussioner om att riva upp löneavtalen och oro för kvarvarande inflation vid en svagare konjunktur. Det scenariot är numer fullständigt inaktuellt och det handlar nu om att hindra en kraftig kreditkontraktion.

[Read More]

Permalink     5 Comments

Positivt agerande av regeringen och Riksbanken - men en bit kvar

Efter en orolig helg med nya rykten om bankfallisemang och en sänkning av Swedbanks kreditrating hos S&P meddelade regeringen idag att man höjer insättningsgarantin, vilket jag argumenterade för här som en mycket bättre åtgärd än att exempelvis förbjuda blankning. Detta är ett välkommet beslut som sannolikt kostar väldigt lite då man sannolikt ändå inte av politiska skäl kan låta medelklassens insättningar i en svensk storbank försvinna. Det man vinner på det är att man minskar risken för att ett uttagstryck mot en bank med en upplevd osäkerhet. Som jag argumenterat för tidigare skulle jag dock vilja se en mycket kraftigare höjning, kanske ända upp till 10 miljoner.

Dessutom går Riksbanken vidare med sina likviditetsstärkande åtgärder, vilket jag också argumenterade för i samma inlägg och som jag skrev om här. Jag skrev att det som saknades var uttalade mål för vad man vill uppnå. Jag saknar fortfarande att man uttrycker explicita mål för inom vilket intervall man kan tänka sig interbankräntorna ligga för att man ska kunna anse att penningmarknaden fungerar väl. Detta skulle att ge en tydligare styrning av marknaden. Ifall marknadsaktörerna förstår vilka räntor Riksbanken vill se och man förstår att Riksbanken kommer att agera ifall dessa inte uppnås, så kommer de att kunna förhålla sig till och i viss utsträckning lita på dessa nivåer, vilket kommer att minska osäkerheten och rädslan för att låna ut pengar. Idag finns en rädsla för att låna ut eftersom man inte vet vad man själv kommer att få betala om man själv behöver låna.

De nivåer Riksbanken pekar ut är miniminivåer för var man kommer att acceptera bud i de annonserade auktionerna. Denna vecka genomför man dels en auktion idag om på som mest 100 miljarder kronor, med en minimiränta om reporäntan +25 baspunkter och en löptid om 3 månader, samt en auktion på onsdag (8/10) om ytterligare 100 miljarder med en minimiränta på repo + 40 baspunkter och en löptid på 6 månader. Man säger också att man är beredd att "tillföra den likviditet som behövs" för att säkerställa marknadernas funktionssätt. Pressmeddelandet från riksbanken finns här.

Permalink     4 Comments

Riksbanken träder in på arenan

Sedan i juni har jag flera gånger (framförallt här, här och här) ställt frågan om huruvida Riksbanken kommer att försöka ta en starkare kontroll över räntenivån i samhället. Jag har på slutet argumenterat för att Riksbanken behöver göra det, om inte annat för att kunna klara sitt inflationsmål. Om man inte kan styra den ränta som faktiskt gäller för allmänheten, så kan man inte heller effektivt arbeta med ett inflationsmål.

Idag presenterades till slut Riksbankens första större intervention för att normalisera fundingmarknaden.

[Read More]

Permalink     No Comments

Sanningens minut för Riksbanken?

Världens centralbanker och regeringar arbetar just nu febrilt på olika räddningskationer. Irlands regering meddelade idag enligt nyhetsbyrån SIX att man "kommer att garantera all inlåning i banker, prioriterade skuldebrev samt säkerställda obligationer för de ledande bankerna i landet". Samtidigt får Dexia ett kapitaltillskott i en aktion med flera stater inblandade.

[Read More]

Permalink     No Comments

Stater räddar banker, STIBOR T/N över 6%

Inte nog med att USA ser ut att låta staten gå in och rädda finanssystemet. Idag har ett flertal banker i andra länder också behövt söka hjälp; Fortis räddas av Benelux-länderna och Isländska staten tar över en aktiemajoritet i Glitnir.

STIBOR T/N-fixingen slog idag nytt rekord och hamnade på 6,08%.

[Read More]

Permalink     2 Comments

Om krishantering

Under de senaste veckorna har vi sett hur den internationella kreditkrisen nått Sverige med allt större styrka. TED-spreaden har nått extrem-nivåer, bospreaden likaså och det ryktas om en diger situation framförallt för Swedbank och deras upplåning.

Ett problem är att Riksbanken under denna kris i allt högre utsträckning tvingats "skjuta från höften", snarare än att följa existerande protokoll för hur man hantera situationen. Det är givetvis alltid en styrka att ha kompetenta människor på Riksbanken och Riksgälden som kan hantera en oväntad situation, men denna kris visar att vi i allt för hög grad är beroende av att höga tjänstemän är smarta och handlingskraftiga. Det är inte sunt att vi inte har någon policy för hur kreditkriser ska hanteras.

[Read More]

Permalink     1 Comment

Händelserik dag på marknaderna

Den 15 september kan mycket väl komma att ses som ett av nyckeldatumen när man slutligen sammanfattar kreditkrisen. Lehman Brothers ansökte om "Chapter 11", Bank of America meddelade att man avser förvärva Merrill Lynch och AIG befinner sig i likviditetskris.

[Read More]

Permalink     No Comments