Viss normalisering av räntemarknaderna

Idag fick vi se tydliga fall för interbankräntorna och vi har också kunnat se att räntekurvorna i huvudsak återtagit en positiv lutning.

Framförallt har de allra kortaste interbankräntorna börjat närma sig mer normala nivåer efter de extremnivåer vi sett på sistone:

Även för de något längre löptiderna har vi börjat se en viss nedgång, även om det går klart trögare för dessa:

STIBOR 3M har långt kvar till normala nivåer i förhållande till reporänteförväntningarna och vi kommer sannolikt inte se några signifikanta sänkningar av rörliga boräntor förrän STIBOR 3M faller tillbaka mer. Riksbankens fortsatta auktioner av 3-månaderslån kan komma att minska premien för 3-månaders interbanklån. I Riksbankens auktion på torsdag (16/10) kommer lägsta anbudsränta att vara 4,5% och nu när bankerna har ett likviditetsöverskott borde man inte behöva hamna så högt över det (om man alls ska hamna högre) i en auktion på hela 80 miljarder.

Intressant i sammanhanget är också det faktum att man i och med dessa auktioner skapar en överlikviditetet i banksystemet. Detta medför att den normala penningpolitiska repan på en vecka inte kommer att genomföras. När banksystemet som helhet har ett likviditetsöverskott ger man istället ut Riksbankscertifikat som bankerna kan placera i. Nu kan alltså banker inte längre låna pengar till reporäntan, utan istället placera pengar till reporäntan.

Just nu finansierar Riksbanken alltså bankerna på längre sikt än normalt, och inte till en fast ränta. Istället för att som vid de penningpolitiska reporna fastställa priset via reporäntan, och anpassa volymen efter likviditetsunderskottet, så fastställer man nu en volym (som man visserligen har rätt att avvika från) och en minimiränta. Ett annat alternativ vore att fastställa en ränta och låna ut de volymer som efterfrågas på denna ränta, alternativt fastställa en minimiränta och en maximiränta och låta efterfrågan styra räntan inom detta intervall. Möjligen skulle någon av dessa varianterna ge en ännu tydligare signalering om vart man vill styra marknadsräntorna under dessa oroliga tider.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed