Höjer eller inte, vad gör riksbanken i september?

Intresset börjar stiga inför riksbankens räntebeslut i september. Mötet är extra intressant av flera anledningar:

  1. Vid senaste mötet pekades en räntebana ut som innebär två höjningar till under 2008, med en höjning i september.
  2. Vid detta möte reserverade sig dock tre av de sex ledamöterna mot denna räntebana och menade att högst en räntehöjning till skulle behövas under året.
  3. Sedan senaste mötet har en rad faktorer utvecklats på ett sätt som minskar sannolikheten för räntehöjningar; råvarupriserna, däribland oljepriset, har fallit tillbaka, tillväxten har stannat av och arbetsmarknaden har kylts av.

Det är därför en ovanligt öppen fråga huruvida riksbanken kommer att genomföra den räntehöjning man kommunicerat, även om de flesta bedömare fortfarande tycks luta mot att det blir en höjning. Nyhetsbyrån Direkt genomförde under förra veckan en rundringning till storbankerna, och fyra av fem tror på en höjning (se exempelvis va.se eller di.se). Den som avviker är Swedbank som tror på oförändrad ränta.

För att en höjning inte ska bli av måste minst en av de tre som stödde räntebanan ändra sig och rösta mot en höjning. Hur troligt är detta? För att försöka svara på den frågan detaljstuderar vi protokollet från föregående möte. En sådan undersökning är delvis vansklig. De uttalanden som kommer med i protokollet präglas förstås av hur diskussionen utvecklar sig och det fokus en ledamot tycks ha enligt protokollet kanske inte är det som faktisk avgör ledamotens beslut.

Låt oss ändå gå igenom protokollet och se om vi kan hitta några ledtrådar kring hur troligt det är att någon ändrar sig.

Senaste mötets protokoll

Vi går igenom några viktiga områden, noterar hur ledamöterna uttalade sig om detta område, enligt protokollet, och ger poäng för varje kategori, där pluspoäng motsvarar en uppfattning som motiverar en höjd ränta, och minus motsvarar argument för att inte höja räntan. Poängen skrivs inom parentes efter ledamotens åsikter i frågan. I de fall ingen tydlig åsikt framkommer i protokollet lämnas fältet blankt.

Vi börjar med synen på inflationen. Att inflationen just nu är hög är alla ense om, så det är ingen fråga. Låt oss istället studera hur man ser på risken att inflationen biter sig fast, genom att den sprider sig till andra varor än mat & energi och slutligen sprider sig också till lönerna, vilket leder till en spiral av höjda löner och höjda priser.

Tabell 1: Syn på inflationen och eventuella spridningseffekter

Inflationsförväntningar Spridning bortom mat&energi Spridning till löner
Stefan Ingves Verkar vara förankrade. Viktigt att föra politik som hindrar att de stiger. (+1) Ser högre inflation även exkl energi och mat (+2) Löneökningar något högre än tidigare (+1)
Lars Nyberg Uttrycker viss oro (0)    
Irma Rosenberg Nedtonar (-1) Ser risk (+1) Arbetsmarknad svalnar, lugn löneutveckling, ej oro (-1)
Lars E.O. Svensson Betonar, men konstaterar att förväntningarna stigit på grund av högre inflation och att en högre styrränta inte nu kan motiveras av förväntningarna. (0)    
Barbro Wickman-Parak Nedtonar  (-1)   Arbetsmarknad svalnar (-1)
Svante Öberg Uttrycker oro (+1) Relativt stabilt, men vissa tecken syns. (+1) Betonar vikten av att få ner inflationen före avtalsrörelsen 2010. (+1)

Vad gäller synen på inflationen sticker Stefan Ingves och Svante Öberg ut som de som för fram argument som talar för en höjning av räntan under september. Irma Rosenberg och Barbro Wickman-Parak argumenterar på ett sätt som stödjer tanken att inte höja i september.

Låt oss vidare titta på hur man ser på tillväxten och den finanskris vi befinner oss i:

Tabell 2: Syn på tillväxten och finanskrisens eventuella påverkan
  Syn på finanskrisen Syn på eventuell konjunkturavmattning
Stefan Ingves Nedtonar (+1) Ej så betydelsefull (+1)
Lars Nyberg Betonar (-1) Pekar tydligt mot avmattning (-1)
Irma Rosenberg Betonar (-1) Ser tydlig avmattning (-1)
Lars E.O. Svensson

Barbro Wickman-Parak
Betonar avmattning (-1)
Svante Öberg Nedtonar (+1)

Stefan Ingves och Svante Öberg framstår återigen som hökarna1 i direktionen, medan Lars Nyberg och Irma Rosenberg lägger mycket vikt vid den svagare konjunkturen.

Låt oss fortsätta genom att titta på hur ledamöterna ställer sig till olika områden inom inflationsbekämpning:
 

Tabell 3: Syn på inflationsbekämpning

Viktigaste uppgiften för riksbanken just nu Fokus på realränta Syn på stärkt krona som vapen mot inflationen
Stefan Ingves Inflationsmålet.Markera mot inflationsförväntningar, hindra kompensationskrav (+1)

Lars Nyberg Tror att fokus i höst kan skifta till tillväxen (-1)
Tveksam, risk för onödigt hög arbetslöshet (-1)
Irma Rosenberg
Nej (-1)
Lars E.O. Svensson Både inflation och resursutnyttjande. Betonar flexibelt inflationsmål (-1) Ja (+1) Ja. Tonar ner Nybergs oro för kostnaden (+1)
Barbro Wickman-Parak
Nej (-1)
Svante Öberg Undvika spridning av inflation (+1) Ja (+1) Ja (+1)

Vi ser här att hökarna, Ingves och Öberg, är desamma. Lars E.O. Svensson gör uttalanden som kan tolkas som hökagtiga och han lägger stort fokus på att det är realräntans nivå som avgör huruvida penningpolitiken är åtstramande, vilket skulle innebära att räntorna idag är låga och penningpolitiken avspänd. Han betonar dock också att riksbanken har ett flexibelt inflationsmål och att man måste ta hänsyn både till att inflationen ska hamna inom sitt målintervall och att resursutnyttjandet i ekonomin inte blir för lågt. Detta kan tolkas duvaktigt1.

Slutligen tittar vi på vilken syn på räntebanan ledamöterna kommunicerade:

Tabell 4: Syn på beslutad räntebana med två ytterligare höjningar 2008

Syn på Räntebanan
Stefan IngvesBra, betonar uppåtrisker (+1)
Lars NybergOnödigt stram, diskussionen till hösten kan ahandla mer om efterfrågan (-1)
Irma RosenbergOnödigt stram, tillväxten svag, konsumenter negativa, vill se räntebana med 50% chans för en till räntehöjning i år. (-1)
Lars E.O. SvenssonVäl avvägd (0)
Barbro Wickman-ParakFör stram, men kan finnas viss sannolikhet för ytterligare en höjning i år. (-1)
Svante ÖbergStödjer (0)

 

Vi kan nu räkna samman de poäng vi delat ut till ledamöterna i de olika frågorna:

Tabell 5: Sammanställning
  Sammanräkning hökpoäng Uppskattning sannolikhet för röst för höjning i september
Stefan Ingves+8ca 90%
Lars Nyberg-5<5%
Irma Rosenberg-5<5%
Lars E.O. Svensson+1ca 50%
Barbro Wickman-Parak-5<5%
Svante Öberg +7ca 80%

 

Slutsats

Min bedömning är att sannolikheten är något större än 50% att riksbanken behåller räntan oförändrad vid septembermötet. Det tycker jag också vore det rätta beslutet. Jag tror att de tre som reserverade sig mot den höjda räntebanan röstar nej. Utifrån deras motiveringar i det senaste protokollet, och den statistik vi sett sedan dess, är det svårt att se hur de nu skulle motivera en höjning.

Jag tror också att de två som tydligast gav uttryck för en hökagtig inställning kommer att rösta för en höjning, men jag är något osäker för dessa två. Ingves gjorde tydligt att inflationsmålet är heligt och att man ibland får acceptera en svagare ekonomi för att klara inflationen. Öberg tydliggör att det viktigaste just nu är att förhindra en spridning av inflationen till andra områden än mat och energi och ser viss tidspress. För att undvika kompensationskrav vill han se en inflation under kontroll före 2010 års avtalsrörelse. Även dessa har dock rimligen reviderat sina tankar något med tanke på kombinationen av kraftigt fallande råvarupriser och kraftigt fallande tillväxt.

Det mest osäkra kortet ser jag som Lars Svensson. Han framträder inte så mycket i protokollet och ägnar mycket kraft åt att betona att realräntan är det som avgör vilken åtstramning penningpolitiken medför. Jag ser honom som måttligt hökagtig på grund av denna betoning av realräntan, samt hans fokus på inflationsförväntningarna och hans stöd för den höga räntebanan. Han uttrycker dock tydligast av alla att riksbanken har ett flexibelt inflationsmål och lyfter fram vikten av att uppnå balans både vad gäller priser och resursutnyttjande. Detta får mig att misstänka att han är öppen för att byta fot angående räntehöjningarna.

1 En hök eller räntehök är någon som vanligen argumenterar för högre räntor.

2 En duva eller ränteduva är någon som vanligen argumenterar för lägre räntor.

 

Permalink     4 CommentsComments:

Rolig idé med hökpoäng! Det är lätt att följa dina tankar angående de olika ledamöternas åsikter. Jag vet att du har bättre koll än de flesta på Riksbanksdirektionen och det gör artikeln intressant att läsa. Även om slutsatsen är att chanserna är 50/50! Jag gissar att det ändå blir en höjning för att understryka budskapet, men att det räcker därefter. Men jag skulle inte satsa några pengar på den gissningen!

Posted by Pontus Gustavsson on augusti 14, 2008 at 05:03 em CEST #

Tack för kommentaren! Jag tänker fortsätta med hökpoäng vid kommande protokoll. På sikt borde mönstrena kunna bli ganska tydliga, även om det är vanskligt att studera texter på detta sätt.

Jag tror faktiskt att sannolikheten är något större än 50% att man inte höjer, eftersom jag tror att det finns en viss sannolikhet även för att Ingves eller Öberg ändrar sig. Totalt sett tror jag just nu snarare att det är ca 2/3 sannolikhet för oförändrad ränta.

Posted by Sloped Mind on augusti 14, 2008 at 08:08 em CEST #

Förutsättningslöst! Det är ju inte penningmängden ensam som styr prisutvecklingen. Vi dividerar med varumängden. Vad blir utfallet då? Vi tar ingenting för givet, utan tänker till från grunden, helt enkelt, klart och rakt fram. En räntehöjning ger bland annat initial produktionskostnadshöjning med sänkt utbud och alltså höjt pris ceteris paribus. Sedan kommer i andra led efterfrågesänkning med prisfall, vilket sedan utbudet anpassat sig blir reverserat. Jag vågar framlägga den radikala hyptesen att 1. räntehöjningens prisnivåeffekt är oförutsägbar inom den enkla modellen alternativt 2. räntepolitiken har ingen effekt alls på prisnivån. De matematiskt skolade bör räkna på det här. Prisstabilitet på senare tid kan ha berott på låga / sjunkande oljepriser snarare än förändrad penningpolitik. Vi kan ha en illusion här. Också detta bör undersökas. Räntehöjningens tilltänkta effekt på inflationsförväntningarna uteblir i den mån dessa enkla resonemang är utbredda bland ekonomins aktörer. Av gängse diskurs får man annars intrycket att varumängden skulle anses oberoende av räntan, men så är det ju inte. Vad säger Riksbanken om det?

Posted by Peter Ingestad on augusti 19, 2008 at 09:42 em CEST #

Tack Peter för kommentaren!

Du har rätt i att en räntehöjning i första skedet leder till högre priser, och detta är relativt allmänt accepterat. Väldigt mycket tyder dock på att en högre kostnad för kapital minskar investeringarna, och i viss mån konsumtionen, vilket på medellång sikt bromsar efterfrågan mer än utbudet och därför dämpar priserna.
Jag förstår dock inte vad du menar med att prisstabiliteten under den senaste tiden skulle ha berott på låga/sjunkande oljepriser. Oljepriserna har i stort sett stigit sedan 1998, med kortare uppehåll, och ändå har vi i Sverige närmast saknat inflation helt, tills alldeles nyligen.

Posted by Sloped Mind on augusti 20, 2008 at 09:44 fm CEST #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed