Stigande producentpriser i mars

Idag publicerade SCB statistik för mars över priser i producent- och importled.

Med tanke på det stora kronfall vi upplevt är det intressant att lägga viss vikt vid denna statistik, som komplement till KPI-statistiken, även om sambandet mellan KPI och PPI inte är helt tydligt. Producentprisindex var i mars ca 1,0% högre än i februari. Producentpriserna steg mellan mars 2008 och mars 2009 med ca 4,8%, vilket är betydligt snabbare än ökningen för konsumentpriserna. Detta beror framförallt på en starkare utveckling för exportpriserna än för importpriserna.

figur 1. Producentpriserna har under det senaste året stigit snabbare än konsumentpriserna. Vi såg en moderering av 12-månaderstakten efter krisens början, men nu är vi åter på höga nivåer.

Kronförsvagningen syntes tydligt på exportpriserna i januari medan vi i februari fick vi se oförändrade exportpriser. I mars tog exportpriserna åter ett kliv uppåt och steg med 1,9% på en månad.

figur 2. 12-månadersförändringen för exportpriserna har stigit mycket snabbt sedan i våras. Vi ser här huvudförklaringen till varför producentpriserna stigit snabbare än konsumentpriserna: en stark utveckling för exportpriserna. Svensk exportindustri får hjälp av kronförsvagningen vad gäller att få upp priserna i kronor räknat.

För att få tidiga indikationer på hur kronfallet påverkar priserna inom landet kan vi se på utvecklingen för priser för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriser för varor som produceras i Sverige för hemmamarknaden sammantaget med importpriserna.

figur 3. Ökningstakten på 12 månaders sikt har fallit dramatiskt trots kronfallet. Differensen mellan förändringen av exportpriserna och priserna för inhemsk tillgång är stor. I mars steg dock även detta index och 12-månaderstakten ligger nu i princip på Riksbankens inflationsmål.

Låt oss även titta på komponenterna som utgör prisindex för inhemsk tillgång.

figur 4. Efter en tidigare väldigt snabb prisutveckling har nu prishöjningarna mattats ordentligt. Vi ser en dramatisk skillnad mellan utvecklingen för de priser man får vid export och de priser man får vid försäljning på hemmamarknaden. Detta återspeglar den svaga konjunkturen samt det stora kronfallet.

figur 5. Efter att nästan ha försvunnit återkom i marks prisökningarna på importpriser. Jag skrev redan efter februari-siffrorna att marssiffrorna kunde bjuda på högre importpriser, eftersom oljepriset återhämtat sig något. Fallande oljepris hade tidigare en stor effekt nedåt på importpriserna. Utan oljeprisfall och med fortsatt svag krona så utvecklade sig importpriserna nu snabbare.

Producentpriserna importpriserna visar i mars på ett betydligt snabbare prisutveckling än under den senaste tiden. Det är dock svårt att dra några större slutsatser utifrån en enda PPI-rapport, då siffrorna slår ganska kraftigt. Den svaga kronan har dock nu tydlig effekt.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed