Riksgälden överväger 20-årig statsobligation

Riksgälden har bråda dagar nu under kreditkrisen. Inte bara har man att hantera garantiprogrammet och Carnegie utan man har också som utgivare av statspapper turbulenta tider. 

Efter en period av lugna år för statspappersmarknaden, med relativt små emissionsvolymer på grund av stora budgetöverskott, och balanserad efterfrågan på grund av att andra papper, såsom bostadspapper, tagit en viktigare roll på marknaden, så har nu utvecklingen svängt.

Först ökade efterfrågan på statspapper under den jakt på säkra likvida medel som kreditkrisen fört med sig. Riksgälden mötte det genom extra emissioner av statsskuldväxlar, och placerade intäkterna från dessa emissioner i repor i bostadspapper, vilket man kunde läsa om här.

Nu kommer också tecken på ett ökat fundamentalt utbud av statspapper i och med den effekt lågkonjunktur och stimulanspaket har på budgetbalansen.

Efter att ha begränsats av att lånebehovet varit minskande har Riksgälden inte kunnat upprätthålla emissioner av god storlek i speciellt många löptider, men den nya situationen ökar möjligheterna. I fredags meddelade också Riksgälden att man överväger att introducera en 20-årig statsobligation. Med tanke på den stora efterfrågan som råder på statspapper och de låga räntor detta skapat är det rimligt att ge ut 20-åriga obligationer nu. Dessutom kan det vara ett intressant papper för obligationsmarknaden eftersom man öppnar upp en placeringsmöjlighet som idag inte existerar. Det finns dessutom en realränteobligation som har samma förfallodatum som denna nya 20-åring skulle få, vilket innebär att man får ett långt par av statsobligationer att handla. Riksgälden förklarar förutsättningarna utförligare här.

En bieffekt av en sådan åtgärd vore dock att försäkringsbolagens diskonteringsränta för försäkringstekniska avsättningar (som jag tidigare diskuterat och förklarat här), skulle förändras. Dagens regler säger att diskonteringsräntan ska beräknas som ett genomsnitt av räntan på statsobligationer och antingen swapräntan eller räntan på säkerställda obligationer. Den ränta man kompletterar statsräntan med måste ha en längre löptid än den längsta statsobligationen. Om Riksgälden ger ut statsobligationer med längre löptider än den nu utgivna längsta säkerställda obligationen så skapar detta ett problem som skulle kunna innebära att försäkringsbolagen måste sälja säkerställda obligationer och köpa statsobligationer.

Finansinspektionen var dock snabba med att redan samma dag som Riksgälden annonserade att man funderade på en 20-årig statsobligation, meddela att försäkringsbolag som söker om dispens från beräkningsreglerna sannolikt kommer att få dispens. Det är viktigt att man i dessa oroliga tider kan ge snabba besked om sådant som annars riskerar att innebära att flera aktörer tvingas flytta över placeringar till statspapper. Finansinspektionens pressmeddelande finns här.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed