Replik till Cornucopia om "evig" tillväxt i en ändlig värld

Mitt inlägg om tillväxt i en ändlig värld väckte reaktioner bland några av de bloggar som starkast argumenterar för att den långsiktiga ekonomiska tillväxten är över för gott.

Jag svarade i kommentarstråden till det förra inlägget på Flute-tankars replik, och idag inkom också en replik från Cornucopia. Jag vill ge Cornucopia ett svar, och kommer i detta svar att bli aningen mer filosofisk än jag oftast är.

Det mest intressanta med Cornucopias replik är att han i sitt resonemang själv sitter fast i det samhälle han menar att han kämpar emot, fossilsamhället. Han sätter likhetstecken mellan utveckling och användande av fossila bränslen och han sätter framförallt likhetstecken mellan utveckling och teknikutveckling. Detta står klart redan i rubriken på hans inlägg, som är Tekniknaivism.

Att utveckling även kan ske exempelvis genom beteendeförändringar ger rubriken inget utrymme för.

Cornucopia ser en kapplöpning mellan dels allt mer energieffektiva industriprocesser och en allt större brist på olja, och drar slutsatsen att den fallande oljeproduktionen kommer att besegra tillväxten, eftersom innovationstakten inte kan hänga med, delvis eftersom innovationstakten är beroende av olja.

Problemet ligger dock inte bara i hans svar på frågan om vad som vinner kapplöpningen, utan han ställer faktiskt helt fel fråga.

Den fråga Cornucopia ställer är om tekniska innovationer kan möjliggöra att en minskande oljeproduktion är förenligt med att vårt samhälle kan utvecklas utan att förändras i grunden, och han svarar på den frågan nej.

Den relevanta frågan är dock inte om samhället kan utvecklas utan att förändras, utan om samhället kan fortsätta att utvecklas på något sätt, med minskande oljeproduktion.

På samma sätt som samhället inte kunde fortsätta att utvecklas under bondesamhället utan att samhället förändrades, så kan inte samhället idag utvecklas utan en samhällsförändring. Om man tillåter att tänka sig att samhällsförändringar sker så blir dock situationen en helt annan.

I jordbrukssamhället var utvecklingen av effektiviteten i jordbruket det som spelade roll. Viktigast var att öka avkastningen per areal. Arbetskraft fanns det gott om så det var mindre viktigt att göra människorna mer effektiva, utan det var i första hand jorden som skulle göras mer effektiv. Jordbrukssamhället kan dock bara utvecklas till en viss gräns.

I industrisamhället var det utvecklingen av effektiviteten i utförandet av fysiska arbetsuppgifter som spelade roll. Genom att byta ut mänsklig arbetskraft mot energianvändning så kunde man producera och flytta fysiska ting med en mindre arbetsinsats. Detta möjliggjorde att vi kunde höja boendestandard, utöka vår fritid, och så vidare. Även industrisamhället innehåller dock gränser för tillväxten.

I tjänste- och kunskapsamhället är det inte längre förvandlingen från mänskligt fysiskt arbete till maskiners arbete som är nyckeln till tillväxt. Effektivisering uppnås inte idag i första hand genom att en industriarbetare byts ut mot en energiförbrukande maskin.

Givetvis spelar dock tekniken en viktig roll även i tjänstesamhället. Det handlar dock inte längre om att producera och flytta varor, utan allt oftare om att producera och flytta information och kunskap. Cornucopias svar på detta faktum är att även produktionen av information och kunskap kräver energi.

Han gör här en tankevurpa och talar om att få tjänster är ”teknikfria” och att dessa tjänster därmed inte kan överleva i en energilös värld. Detta är en tankevurpa eftersom det peak oil handlar om inte är att oljan snart är helt slut och att vi därefter endast kan utveckla och använda teknikfria tjänster.

Det peak oil handlar om är en först stagnerande och sedan fallande oljeproduktion, med stigande oljepris som följd, vilket kommer att göra viss produktion olönsam och därmed slå ut den produktionen. Värden som skapas med liten oljeåtgång kommer relativt sett att gynnas av ett stigande oljepris.

Om vi slutar att ta flyget på affärsresor och istället träffas över nätet, så innebär detta en minskad produktion av resor, men kan innebära en ökad produktion av kommunikation, då det sannolikt kommer att innebära tätare kontakter, och inte färre kontakter.

Energiinsatsen minskar dramatiskt. Priset på ett videokonferens-samtal kommer inte öka dramatiskt för att oljepriset ökar. Mängden olja som går åt för att skicka en megabyte data till andra sidan jorden faller snabbt. Det viktiga är dock inte vilken mängd olja som idag går åt för att skicka en megabyte, utan vilken mängd olja som skulle gå åt till att göra detta i ett samhälle som optimeras för låg oljeanvändning. Hur många megabyte data kan man transportera med den olja som en enda flygresa över Atlanten förbrukar (då förstås inräknat avskrivningen på den utrustning som gör dataöverföringen respektive flygningen möjlig)? Jag har inget svar, men troligen är det väldigt väldigt många.

En övergång till färre människotransporter behöver alltså inte innebära mindre kommunikation, utan kan ironiskt nog hänga samman med ökad kommunikation. Den kommunikation som sker kan mångdubblas, samtidigt som energiåtgången minskas till en bråkdel. Denna förändring kräver ingen teknikutveckling, utan endast en beteendeförändring. Kommunikation råkar dock dessutom vara en av de faktorer som är viktigast för vidare kunskapsutveckling, så en ökad kommunikation kan sannolikt också vara viktigt för teknikutveckling.

Man kan då påpeka att även om man köper att tillväxt inom vissa segment kan hänga ihop med minskande energiproduktion, så kan vi inte ersätta alla varor med tjänster. Vi behöver fortfarande producera exempelvis mat, dryck och boende.

Låt mig då ställa frågan, hur stor del av vår energikonsumtion idag är nödvändig för produktionen av de livsmedel som behövs för att mätta oss eller för de hus som krävs för att ge oss skydd från naturen? Så länge svaret inte hamnar nära 100% så klarar vi av en minskad energiproduktion utan att behöva svälta. De flesta är nog överrens om att svaret knappast ligger speciellt nära 100%, utan tvärtom långt därifrån. Det hindrar inte att matpriserna stiger och att vi kan få fler hungerskravaller i utsatta länder, men det innebär att hungern egentligen inte beror på en för låg global produktionskapacitet för livsmedel, utan på andra faktorer.

Produktionen av de högst värderade varorna kommer att överleva i en värld med minskad energitillgång. De varor som skapar minst värde per energiåtgång kommer att produceras i en allt mindre skala ifall energipriserna rusar. Detta kommer givetvis att orsaka spänningar och problem, men utvecklingen är tyvärr sällan problemfri. Mitt argument är inte att en fallande oljeproduktion inte skulle orsaka lidande, ekonomiska kriser eller svårigheter, utan att det inte omöjliggör långsiktig utveckling och fortsatt ekonomisk tillväxt. Lösningen på utmaningen behöver inte bli att ladda hagelbössan och barrikadera sig i en grotta i skogen med konserver som räcker seklet ut, utan fortsatt utveckling, mänskligt samarbete och förbättrade kommunikationsmöjligheter kan föra oss framåt.

De produkter som blir olönsamma kommer att ersättas av tjänster med ett betydligt lägre energiinnehåll. Thailandsresan kanske blir en äventyrsvecka i skogen, eller en virtuell resa till Thailand som sker inom det egna hemmet. Biltävlingen, med tusentals ditresta supportrar, kanske blir en cykeltävling med virtuell publik, som inte bara ser de cyklande som om de befann sig fem meter bort, utan också kan interagera med övrig publik via nätet. Det krävs inga Jetson-fantasier för att se en sådan utveckling, utan tekniken finns idag. Det handlar om beteendeförändringar, inte några enorma tekniska landvinningar.

Det krävs alltså inte en tro på en otrolig teknisk utveckling för att tro på samhällsutveckling trots mindre oljeanvändning. Jag säger visserligen inte att teknikutveckling inte kommer att ske – utan det jag säger är att den faktiskt inte är en nödvändighet för en samhällsutveckling, och en fortsatt ekonomisk tillväxt.

Det verkar som att Cornucopia faktiskt på något plan köper dessa argument. Han ändrar därför inriktning från att säga att tillväxt är omöjligt, till att i en kommentar till min artikel säga att det är ”verklig tillväxt” som är omöjligt. Han säger:

'Men samtidigt får man fråga sig om denna kvalitetsförbättring innebär någon ekonomisk tillväxt i verkligheten, eller bara leder till "jobless growth"'

Nu försöker han alltså att byta ämne från att diskutera tillväxt, till att diskutera sysselsättning. Detta förvirrar mig, bland annat därför att ”jobless growth” just är en av de baksidor somliga ser med industrisamhället. Industrisamhällets tillväxt har ju just handlat om ”jobless growth”; att öka produktionen utan att öka arbetsinsatsen. Detta har lett till både det positiva att vi får mer fritid, och det negativa att inte alla längre känner sig behövda i samhället. Tyvärr innehåller inte övergången till ett kunskapssamhälle lösningen på detta problem, men det gjorde inte heller industrisamhället. Sysselsättning är en annan fråga än tillväxt.

Slutligen vill jag kommentera Cornucopias idé om att ett lands innovationstakt är beroende av landets oljeproduktion. Jag tror egentligen inte att Cornucopia själv tror på detta, men när han skriver:

"Innovationstakten toppade i USA 1973, peak innovation, alltså bara något år efter USA upplevde lokal peak oil. Slump?"

Så är det just detta han antyder. Detta är fel på många plan.

Dels visar Cornucopia återigen att han sitter fast i ett industriellt tänkande, eftersom rapporten handlar om teknologiska framsteg. Dels så säger rapporten att utvecklingen toppade 1873, inte 1973, och har således knappast något med peak oil att göra.

Dessutom, om detta vore en sanning, när peakade då Sveriges innovationstakt?

Jag vill avsluta med att säga att ett samhälle med en lägre oljekonsumtion inte behöver vara en fattigare kopia av 70-talets smutsiga industrisamhälle. Det kan också vara ett renare och rikare samhälle med större möjligheter till mänsklig samvaro och utveckling. I varje fall så länge man inte definierar rikedom i termer av antalet prylar man äger när man dör.

Vi behöver inte förbereda oss på ett samhälle utan tillväxt, utan kan istället fokusera på att möjliggöra långsiktig tillväxt och förenkla samhällsförändringen.

Permalink     24 CommentsComments:

Antar att jag får skylla mig själv för att vara otydlig. Jag vet mycket väl vad peak oil innebär, dvs minskad tillgång på olja, inte slut på oljan tvärt.

Det utfall som Sloped Mind beskriver ovan är en rimlig version,dvs minskat resande och ökad kommunikation.

Men allt är inte så enkelt att alla rationellt drar ner på resandet och istället distanskommunicerar. Istället kommer en del tvingas dra ner på både resandet och kommunicerandet, medan andra inte drar ner alls, beroende på relativ rikedom.

Och oljeproduktionen fortsätter minska, och efter hand börjar även alternativen fossilgas (ca 2015) och kol (ca 2025) att minska. Efter tillräckligt många decennier har resandet i teorin helt upphört, och vad drar man ner på då? Då får man börja dra ner på kommunikationen istället osv osv.

Men det globala samhället i stort kommer tvingas dra ner ganska snart, och då blir det intressant att se om det går att göra ordnat under bibehållen ekonomisk tillväxt, eller om det även blir stopp för tillväxten. För förr eller senare kommer volymen av producerade varor och tjänster att minska om insatsråvarorna minskar. Förhoppningsvis kan vi genom effektiviseringar som Sloped Mind beskriver ovan hålla takten, men de måste inte bara ske en gång, utan fler och fler effektiviseringar varje år.

Posted by Cornucopia? on september 22, 2009 at 05:30 em CEST #

Jag får tacka dig Cornucopia för en debatt som varit intressant, i varje fall för mig! Jag hoppas att den också ger dig något.

Posted by Sloped Mind on september 22, 2009 at 05:34 em CEST #

Tycker det här var bra skrivet av dig:

Produktionen av de högst värderade varorna kommer att överleva i en värld med minskad energitillgång. De varor som skapar minst värde per energiåtgång kommer att produceras i en allt mindre skala ifall energipriserna rusar. Detta kommer givetvis att orsaka spänningar och problem, men utvecklingen är tyvärr sällan problemfri. Mitt argument är inte att en fallande oljeproduktion inte skulle orsaka lidande, ekonomiska kriser eller svårigheter, utan att det inte omöjliggör långsiktig utveckling och fortsatt ekonomisk tillväxt. Lösningen på utmaningen behöver inte bli att ladda hagelbössan och barrikadera sig i en grotta i skogen med konserver som räcker seklet ut, utan fortsatt utveckling, mänskligt samarbete och förbättrade kommunikationsmöjligheter kan föra oss framåt.

Jag brukar argumentera för något liknande, men tyvärr blir det inte så när man hamnar i ställningskrig mot de som menar att det inte blir några problem alls, vilket alltså du inte menar.

Posted by Cornucopia? on september 22, 2009 at 05:38 em CEST #

Sloped Mind,

en annan effekt är just på jobben. Vad genererar flest jobb? Bilservicesektorn sysselsätter typ 200 000 människor i Sverige. Om vi halverar bilåkandet borde 100 000 av dessa bli av med jobbet.

Samma sak med flyget gissar jag. Mindre volym, färre kringanställda. Kompenseras det av anställda inom telekom?

Posted by Cornucopia? on september 22, 2009 at 06:22 em CEST #

Mycket mycket bra skrivet !

Precis så resonerar jag också:
En förändring kommer att ske, men allt är inte negativt, och troligtvis kommer det inte bli ett hopp över hela jorden utan en gradvis övergång.

Vaf gäller jobben: egentligen är debatten om arbetslöshet lite sne. I grunden borde ju arbetslöshet var nått bra !? Dvs du kan överleva utan att behöva arbeta (dock är ju frågan vem som skall betala dig för denna "lyx"?) ?
Frågan är väl snarare om vissa kommer bli utestängda från en alltmer avancerad och konkurrensutsatt arbetsmarknad ?
Sen om just bilservicetekniker inte får jobb så kanske det finns desto fler jobb inom utveckling av tex kommunikationsportaler, nätverksunderhåll osv osv

"...ett samhälle med en lägre oljekonsumtion inte behöver vara en fattigare kopia av 70-talets smutsiga industrisamhälle. Det kan också vara ett renare och rikare samhälle med större möjligheter till mänsklig samvaro och utveckling. I varje fall så länge man inte definierar rikedom i termer av antalet prylar man äger när man dör."

Det tror jag definitivt kommer inträffa !
Exakt hur det kommer se ut vet jag som sagt inte - men helt orimligt är tex inte att vi alltmer lever ett virtuellt liv, dvs via saker som facebook, youtube, spotify, svtplay etc - som vi förstås alltid har med oss via en ständig uppkoppling...
Det kan, speciellt för ngn mer konservativt lagd, upplevas som väldigt negativt. Ungeför som om mänskliga kontakter kommer upphöra !!?

Så tror jag dock absolut inte det blir. Är det så att ju fler sms-man skickar - ju mindre socail blir man ?
Jag skulle nog, helt ovetenskapligt, tro att det är precis tvärtom. Det man snarare gör är att synka mer med sitt sociala nätverk men framförallt suddar man lite mer ut avstånden. Dvs man kan fortsätta vara kompis fast den ene reser bort osv...
Människor glömmer sällan sina sociala behov bara för att ny teknik kommer fram - både de goda och de negativa sidorna hittar nya vägar (det är tex därför s.k. "nätmobbing" är ett hett ämne - vi blir inte snällare bara för att vi har tillgång till ny teknik)

/K

Posted by Klas on september 22, 2009 at 06:50 em CEST #

Varför kan vi inte skapa energi från t.ex. kärnkraft?
Varför måste vi ha olja?

Bilar kan fortfarande åka på energi som kommer från kärnkraft (Väte, El, bio-diesel).

Jag ser inte beroendet till olja som obrytbart. Visst använder vi olja i allt nu, för att det är oerhört energirikt, men det betyder inte att alternativ inte finns.

Mvh Gabriel

Posted by Gabriel on september 22, 2009 at 07:07 em CEST #

@Gabriel:
Du får nog läsa in dig på debatten lite mer.
Visst kan vi använda andra energikällor -men vi måste ställa om och producera energin på andra sätt i så fall - en omställning som tar tid.

Jag tror också på att vi klarar oss alldeles utmärkt även framöver, men det finns orosmoln. Vad händer tex om vi politiskt beslutar att kärnkraft inte skall satsas på utan bli beroende av elimport tex ?
Då när energipriserna stiger kommer vi till slut ha otroligt dyr energi och inte kunna producera den själva billigare - komemr då alla ha råd att köra sina elbilar på samma sätt som man kör bil idag ?

Produktionen av elbilar är också ett kapitel för sig: Idag finns knappt några serieproducerade elbilar med acceptabla prestanda - dessutom kräver, idagsläget, elbilar fossil energi för att produceras, och tom då är kostnaden oerhört hög.
osv
Det finns många frågeställningar att ta hänsyn till...
/K

Posted by Klas on september 22, 2009 at 08:10 em CEST #

Klas, vad gäller elimport istället för kärnkraft - glöm inte att vi idag istället är beroende av importerat uran till kärnkraftverken.
Ett orosmoln som jag ser på horisonten är att mängden uran som bryts i världen toppade redan 1980, och efterfrågan sedan 1985 överstiger produktionen. Mellanskillnaden har täckts upp dels genom att använda strategiska militära lager, dels från skrotade kärnvapen. Men detta kan inte fortsätta hur länge som helst.
Frågan är om ökningen av uranbrytningen går tillräckligt fort? Idag täcker världens uranbrytning bara cirka 67% av kärnkraftens behov, trots att den ökat igen sedan 1993.
Källa bl.a.: http://www.world-nuclear.org/info/inf23.html
Och börjar man bygga fler kärnkraftverk behövs ännu mer uran...
Sen ska vi inte glömma att runt 25% av världens uran bryts i de "politiskt stabila" länderna Kazakhstan och Uzbekistan.

Posted by Flute on september 22, 2009 at 08:40 em CEST #

Klas: Jag kan inte ta hänsyn till politiska beslut som inte är tagna ännu. Så därför räknar jag med att Kärnkraften i Sverige kommer finnas kvar. Om alternativet är 5 dubbla elpriser eller bygg ett nytt kärnkraftsverk i Sverige. Då tror jag att opinionen kommer svänga mot att godkänna ett nytt kärnkraftsverk (till exempel).

Håller med om att omställning tar tid, men det måste också innebära att ni håller med om att en omställning kan göras, eller?

Finns visst el-bilar med bra prestanda. Chev Volt, Toyota Prius (plug in). Dock är de dyra idag, men batterier blir hela tiden bättre och kan packa mer energi per kg. Jag har mycket svårt att tro att El-bilar inte en dag kommer vara överlägsna de gamla bensin-bilarna.

Varför behöver el-bilar fossila bränslen för att tillverkas? Jag förstår att vi idag använder fossila bränslen, men det är skillnad på kräva och använda anser jag.

Nu tror jag inte att hela världen kan gå från olja till alternativ på några enstaka år, men jag anser att det kan göras och att det måste göras.

Flute:
Nog finns det uran nog så det räcker, det du menar är att utanbrytningen inte behöver täcka behovet för att militära lager konkurrerar med dom. Om priset på uran går upp så ökar säkerligen även uranbrytningen.

Enligt worldenergy.org finns det lättåtkomlig uran för 50 år framåt och sedan lite mindre lättåtkomlig uran (tänk olja under vatten eller mark) för ytterligare ca 150 år.

Mvh Gabriel

Posted by Gabriel on september 22, 2009 at 09:51 em CEST #

@flute:
Jag är tveksam till dina siffror !
För det första så pågår inte ngn större produktion av energi från gamla kärnvapen. Detta görs i s.k. breederreaktorer som förvisso finns, tom i kommersiell skala (tex i Ryssland)- men inte så att det täcker upp 100-67 -> 23 % av världens kärnkraftsenergiproduktion !??

Ja vi är beroende av import i första hand från Kanada och Australien i Sveriges fall...
Men undersökningar visar att vi har väldigt goda förutsättningar för uranbrytning i Sverige. Skälet att det inte finns är politiska, samt förstås den generellt negativa inställningen till kärnkraft pga associationen till kärnvapen (även om vi borde ha förstått bättre efter 50-60år...)

Enligt de rapporter jag har sett så är inte heller urantillgångarna på väg att ta slut (med nuvarande generation av reaktorer så handlar det om 500-000 år varav ca 200 år med idag konventionell teknik till dagens priser). Och pratar vi om nya generationer av reaktorer där man kan ta igenom dagens kärnavfall en gång till (nuvarande utnyttjandegrad är bara 10-15%) samt dessutom toriumrekatorer och liknande, tillsammans med en teknik att utvinna uran ur havsvatten (som bla IAEA har skrivit rapporter om) ja då har kärnkraften en livslängd på uppåt 100 000 år - vilket torde vara en tillräckligt lång tidshorisont för att andra faktorer skall spela in och bli viktigare !?

Men visst ligger det lite i att bara för att en teknik finns så behöver det inte automatiskt leda till att den utnyttjas och implementeras så att den blir kommersiellt framgångsrik. Dock är det så att OM behovet uppkommer, mer än idag, så finns det där att ta till.

Mer utförligt går jag in på kärnkraft på min blogg:
http://klas-resonerar.blogspot.com/search/label/k%C3%A4rnkraft

/K

Posted by Klas on september 22, 2009 at 09:51 em CEST #

Som Klas sa - det är anmärkningsvärt att vi fortfarande jobbar åtta timmar om dagen, och är ibland oroliga för samhällets arbetslöshet. Om alla bestämde sig för att halvera sin arbetstid, halvera sin lön och därmed halvera sin konsumtion så skulle vi ju få en negativ tillväxt på -50% vid tidpunkten för den omställningen. Än sen då? Huspriser skulle ju anpassa sig till en ny lägre nivå, t ex. Tja...det var mina fem cent...

Posted by Gurra on september 23, 2009 at 07:20 fm CEST #

Klas, varför är du tveksam till mina siffror? Jag redovisar källan, vilket ju är en av kärnkraftsindustrins egna sajter, så den borde vara tillförlitlig.
Framförallt täcks diffen på 33% av kärnkraftens uranbehov upp av befintliga lager.
Visst finns det enorma urantillgångar, men det tar tid att dra igång nya urangruvor. Det är därför jag är lite orolig för att man kan få en tillfällig urankris om inte ny produktion kommer igång i tillräcklig takt.

Posted by Flute on september 23, 2009 at 11:50 fm CEST #

Kanske vore bra att dela in diskussionen i två delar: Om energiproduktionen kan växa och om produktionen som mäts i BNP kan växa. Den senare mäter nämligen bara aktivitet mellan människor och påverkas inte av fysiska begränsningar. Om syret i luften tar slut och 90% av arbetsföra befolkningen måste börja arbeta med syreproduktion så kommer inte BNP falla med 90%, trots att vi har fått lägga 90% av resurserna på något som tidigare var gratis.

I fråga om energiproduktion så är prissignalen oerhört kraftfull. Den manar både till återhållsamhet i konsumtion och ger signaler till investering och innovation. Incitamentet finns och någonstans bland de 6 miljarder människorna högst troligen även förmågan.

Posted by Johan on september 23, 2009 at 01:04 em CEST #

Intressant detta med tillväxt!
Tillväxt kan mätas i mycket, men vi har valt att se det som en monitär tillväxt.
Peak oil kommer att medföra att oljan kommer att prissättas högre. Att inte 100% av oljan används till livsmedelförsörjning nu är ju klart. Men beroendet av olja för att få mat på bordet är stort. Hur mycket av konstgödningen är baserad på olja?
Jag tror att tillväxten i antal människor kommer att behöva avta när oljan nu börjar sina-Peak Population!

Posted by Lasse on september 23, 2009 at 02:02 em CEST #

Jag har läst rapporten A possible declining trend for worldwide innovation
Jonathan Huebner och tycker den är lite tunn, den använder bara en bok som källa för vad den anser vara "milstolpar" och om den källan är fel så faller hela resonemanget jag hade gärna sett att författaren själv fokuserat på att finna egna händelser att mäta.

Sedan undrar jag om det inte ligger i sakens natur att innovations kurvan ser ut ungefär som en bell kurv. Det tar ju tid innan en upptäckt/uppfinning sprids

Jag har även funderat på om det inte är så att innovations takten är logaritmisk, fler uppfinningar ger flera nya genom att kombinera dem på olika sätt.

Jag tror också att den totala teoretiska mängden innovationer nog får ses som oändlig. Om man definierar en innovation som en sammansättning av grundämnen så känner vi idag till ca 117 st och vi lär oss mer och mer varje dag om hur man kombinerar dem. Så 117 ämnen kombinerade på alla tänkbara sätt inom rimlig storleks gräns blir ganska många kombinationer :-)

En mycket bra resurs är http://en.wikipedia.org/wiki/Technological_singularity

Kritik mot Huebner http://accelerating.org/articles/huebnerinnovation.html

Mvh
Per

Posted by Per on september 23, 2009 at 05:45 em CEST #

@Per:
En uppfinning, eller innovation tycker jag snarast kan definieras som att man tar två eller fler tidigare kända uppfinningar och kombinerar dessa på ett nytt sätt (inte jag som hittade på definitionen).

Titta på Fredrik hären här tex :)
http://www.youtube.com/watch?v=ohHNONAbheE&feature=related

/K

Posted by Klas2k on september 23, 2009 at 06:49 em CEST #

En liten kommentar om Peak-oil. Den har florerat i debatten i mer än 30 år. Det är nys. Det är ett WS spec påfund som återkomm lagom till 2006-2007 då vi fick senaste rallyt. De senaste månaderna har ny gigantiska oljefält hittats i bla Brasilien.

Alltså teknikutvecklingen medför att vi kan "pumpa" olja sam t hitta olja där vi förut inte kunde det.

Mothållande krafter är OPEC och i viss mån USA.

I övrgit håller jag med Sloped Mind

Posted by magnus on september 23, 2009 at 11:07 em CEST #

@magnus:
Huruvida peak oil har inträffat eller NÄR den inträffar kan man ju iof ha åsikter om. Men ATT det kommer inträffa är helt säkert eftersom vi förbrukar olja mkt mkt fortare än vad den återskapas...

Sen tror jag som sagt personligen inte att det behöver vara ett så stort problem, men allt handlar om tiden det tar att få fram alternativ och hur plötligt "vi" inser att nya energikällor måste satsas på.

@flute: Det kanske var din meningsuppbyggnad jag hakade upp mig på där det lät som att 23% av kärnbränslet kommer från gamla depåer med kärnvapen :)

/K

Posted by Klas on september 24, 2009 at 09:08 fm CEST #

Hej,

Peaka mig hit - peaka mig dit, vi har redan sett peak kol, peak oil och tydligen även peak uran. Jag tror inte vi skall stirra oss blinda på detta, utan ha ett betydligt större förtroende för mänsklig uppfinningsförmåga. Jag ser inget direkt LÅNGSIKTIGT samband mellan en viss energityp och monetär tillväxt, därför att behoven (att träffas, kommunicera, äta, värma sig, kyla sig) kommer att skapa ett nytt utbud av energisnåla apparater eller substituerande apparater. Frågan är mer hurpass "smärtsam" den kortsiktiga omställningen till en ny situation, ny energikälla eller energiprissituation blir och här spelar grad av marknadseffektivitet in.

-Peak population, här går det väl även att hitta orsaker i global minskad fattigdom vilket gör att man inte behöver se sina barn som sin pensionsförsäkring. Utbud av mat har inte stagnerat, fördelningen av maten är en annan sak...

Utmaningarna framöver blir snarare att förhindra en värld där 50% får lov att arbeta 60 timmar /vecka och resten arbetar inte alls. Hur detta skall göras råder det politiskt delade meningar om, men det är den gordiska knuten som måste hanteras..

mvh B

Posted by Björn on september 24, 2009 at 10:04 fm CEST #

Tror inte alls på Peak-Oil, som magnus skriver har teorierna florerat under lång tid. Teorin går ut på att att få många människor att tänka "men alla snören måste ha ett slut", utan att tala upplysa om att snören kan vara näst intill oändligt mycket längre än vanliga skosnören.

Peak Oil har låtit bra under råvarububblornas uppbyggnad. Men det hela beror enligt min uppfattning på enormt mycket längre cykler än hög- respektive lågkonjunktur. Tiden för att öka produktionen av en naturtillgång är i de flesta fall längre än hel konjunkturcykel. Förr eller senare kommer utbudet ikapp och bubblan spricker. Tittar man historiskt bakåt går det ex för oljan att finna 20 års-cykler. Ett annat problem senaste åren är att antalet investerar som köper råvaror utan att ha den minsta intentionen att agera slutkonsument, skapar en dopad efterfrågan som lurar många.

Senaste problemen är snarare bristande efterfrågan och oljelager som vuxit för mycket.

Att bilar skulle vara bränsleslukande som Corncucopia avslutar artikeln med är ren lögn. När jag tog körkort (1989 tror jag det var) slukade bilarna mellan 1,2-1,5 liter bensin per mil, idag närmar vi oss 0,5 liter milen för väldigt mycket mer effekt än på den tiden. Rent prismässigt betalar jag (och antagligen de flesta andra också utan att tänka på det) mindre pengar för 1 mils transport idag än för 20 år sedan.

Posted by Ola on september 25, 2009 at 12:50 em CEST #

@ola:
Som sagt, NÄR peak-produktionen av olja inträffar kan man debattera men ATT den komemr inträffa eftersom vi förbrukar mer än vad som produceras är ett faktum.

"Att bilar skulle vara bränsleslukande som Corncucopia avslutar artikeln med är ren lögn. När jag tog körkort (1989 tror jag det var) slukade bilarna mellan 1,2-1,5 liter bensin per mil, idag närmar vi oss 0,5 liter milen för väldigt mycket mer effekt än på den tiden. Rent prismässigt betalar jag (och antagligen de flesta andra också utan att tänka på det) mindre pengar för 1 mils transport idag än för 20 år sedan."
Jag har ägt ett antal bilar av olika årsmodeller och de har, tills nyligen, förbrukat ungefär samma mängd.
Volvo 240 -76a - ca 1l/mil
Volvo 440 -89a - ca 0.9l/mil
Volvo 850 -94a - 1.1 l/mil
Pappas Volvo S80 -01a ca 1l/mil

De senaste 5 åren har dock bränsleförbrukning kommit i fokus !
Och visst fick man mer "kraft för soppan" även innan dess - men det är väl det som är grejjen, man drar inte ned förbrukningen utan lägger till prylar och komfort + kraft istället - eller gjorde iaf tills nu :)

/K

Posted by Klas on september 25, 2009 at 01:50 em CEST #

Saker och ting ordnar sig. Om 50 år har vi fusionskraft samt ersatt dieseln för transporter med till exempel DME. Människan är finurlig och innovativ till naturen och kommer på nya lösningar som ersätter de gamla lösningarna. Oljan kommer inte ta slut över en natt, det kommer vara en lång och utdragen process. Likaså kommer inte den nya tekniken över en natt utan sker succesivt när tillgången finns där samt de ekonomiska incitamenten till det hela. Var inte så dystra och måla upp en så mörk bild av framtiden.

Posted by Jonny Bråttom on september 25, 2009 at 06:40 em CEST #

Så du tror du är ensam om att ha ägt ett antal olika bilar av olika årsmodeller?

"Amerikanska oljelager är 14 procent större jämfört med ett år sedan, motsvarande siffra för OECD var i juli 4,6 procent. Lagren för uppvärmningsolja och flygbränsle i USA är de högsta sedan 1983 och även från Europa kommer rapporter om rekordlager av uppvärmningsolja.

Samtidigt pumpar oljekartellen OPEC upp 600.000 fat per dag mer än vad världen efterfrågar, enligt IEA."

http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2009%255C09%255C22%255C353639%26SectionId%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter

Alltså förbrukar vi inte mer än vi producerar. Ditt påstående är som att säga: "Vi vet att det är ett snöre och NÄR snöret tar slut kan man diskutera men ATT snöret tar slut vet vi."

Och vem kan säga emot det? Nästan alla snören har två ändar, men kan också dela upp sig i flera ändar längre bort. På samma sätt som vi kan komma att utveckla nya tekniker att ta upp olja på nivåer vi tidigare trott aldrig varit möjligt. Och vi kan utveckla tekniker som ersätter oljan helt. Det finns många tänkbara vägar bara man är beredd att öppna sina egna ögon.

Posted by Ola on september 25, 2009 at 06:43 em CEST #

Energiproblemen kan lösas och det tämligen snart..

Hyperion Power Generation, a New Mexico company is one of them. The company is planning to mass market within 5 years a small, modular, non-weapons grade nuclear power reactor named the Hyperion Hyperdrive – which in other words implies your own personal nuclear power plant!

The nearly 5 decade-year old design was patented by Dr. Otis “Pete” Peterson at the United States’ famed Los Alamos National Laboratory (LANL) in New Mexico and has proved reliable for even scholars to use. Often referred to as a “nuclear battery,” the Hyperion HyperDrive is self-audited with no engineered parts to break down or otherwise fail.

Sealed at the manufacturing plant, the unit is not opened until it has been returned to the factory to be refueled, estimated every five years or so, depending on use.

Posted by xcss on september 26, 2009 at 08:10 em CEST #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed