Problemet är inflationsmåttet, inte inflationsmålet

Ständigt pågår en debatt om det svenska inflationsmålet. Under den nuvarande krisen har debatten intensifierats, bland annat på grund av att det upplevs som att ett strikt inflationsmål hindrar Riksbanken från att bekämpa bubblor och finansiella kriser.

Jag menar att diskussionen hamnat snett. Man ser ofta KPI-måttet som en fundamental del av inflationsmålet och anklagar därför principen med inflationsmål i sig för brister i konstruktionen av målvariablen KPI.

För det första tror jag att inflationsmålet är oerhört viktigt för Sverige, och för alla länder med en liten fritt flytande fiat-valuta (och speciellt för länder med en historia av konkurrensdevalveringar).

Den svenska valutan får inte sitt värde i förhållande till någon specifik fast punkt; man kan inte längre växla in kronorna mot guld, silver eller någon annan valuta till en fast kurs. Det enda som garanterar kronans värde sedan kronan läts flyta är statens garantier om att inte låta värdet på kronan falla okontrollerat via hög inflation. Denna inflationsgaranti är alltså den enda garanti som finns för kronans värde.

Inflationsmålet är således oerhört centralt för att överhuvudtaget motivera kronans värde. Det är inte uppenbart hur man skapar förtroende för en liten fritt flytande valutas värde utan inflationsmål. Varför skulle folk lita på att kronan behåller sitt värde om staten inte ens har som mål att bevara pengarnas värde?

Varje större avvikelse från låg inflation riskerar att för lång framtid skada förtroendet för kronan, och att i ett sådant läge återskapa förtroendet för kronan är väldigt dyrt. För att återetablera förtroende måste sannolikt inflationen tryckas ner med mycket höga realräntor - såpass höga att de hämmar investeringar och skapar stor arbetslöshet.

Med det sagt så finns det en fullt rationell rädsla för att tillämpningen av vårt nuvarande inflationsmål skapar förutsättningar för finansiella bubblor. I ett läge med en svag global prisutveckling kan KPI-inflationen hållas låg trots en inhemsk överhettning. Stigande efterfrågan på konsumtionsvaror som i allt högre grad prissätts globalt driver kanske inte upp KPI, och eftersom tillgångspriser inte reflekteras i KPI på något bra sätt så kan uppkomsten av bubblor gömma sig bortom KPI-talen.

Om man där drar slutsatsen att inflationsmålet är ett problem därför att det riskerar att bidra till uppkomsten av bubblor så har man dock missat något mycket enkelt.

Hur yttrar sig bubblor? Via snabbt stigande priser.

Det är precis detta som är nyckeln. Hur kan ett mål om låga prisökningar vara ett hot mot möjligheten att bekämpa snabbt stigande priser?

Det är det naturligtvis inte. Endast om inflationen beräknas fel, så att den inte fångar upp verklig inflation, så blir inflationsmålet ett problem, men det säger sig ju självt. Med en dåligt utformad mätvariabel så kan man inte styra ekonomin rätt oavsett vad man kallar målet.

Ett väl utformat inflationsmål skulle dramatiskt minska risken för både snabba prisökningar och snabba prisfall, vilket innebär att risken för bubblor och krascher minskar.

Inflationsmålet ska därför inte överges, utan vi ska se till att inflationsmåttet blir bättre på att fånga upp inflation.

Den svenska målvariabeln, KPI, har aldrig definierats för att passa som målvariabel för penningpolitiken eller ens egentligen som ett rent konsumentprisindex, trots dess namn. Istället har KPI utvecklats som ett levnadskostnadsindex. Som sådant avser måttet att mäta hur levnadskostnaderna för en genomsnittlig konsument utvecklar sig, snarare än att mäta förändringar i penningvärde. Inflation (i betydelsen försämrat penningvärde) är givetvis en faktor som  påverkar levnadskostnaderna, men inte den enda. All inflation påverkar inte heller levnadskostnaderna lika.

Vi har alltså idag en målvariabel som inte egentligen är något rent inflationsmått. Kan vi verkligen säga att vi har ett inflationsmål om det inte är med ett rent inflationsmått vi mäter huruvida inflationsmålet uppnåtts? En annan möjlig rubrik för detta inlägg skulle handla om att det är hög tid att införa ett inflationsmål.

Vad är då problemen med hur KPI beräknas? Det största problemet är hur det tar hänsyn till prisförändringar på tillgångar, och då främst bostäder. I KPI ingår inte priset på boende i eget hem. Det som ingår är de utgifter svenskarna har för sitt boende, vilket är något helt annat. Om jag köpte mitt hus för tio år sedan så förändras inte mina utgifter av att hus blir dyrare generellt. Ifall räntan faller så får jag till och med lägre utgifter. Att blanda ihop lägre utgifter med prisutveckling och inflation är i detta fallet dock helt fel.

För ett levnadskostnadsindex, som används för att fastställa exempelvis bidrag, så är givetvis boendeutgifterna relevanta, men för att fastställa penningpolitik så är det inte utgifterna, utan priserna, som är relevanta.

Genom att vi i det vi kallar konsumentprisindex inte inkluderar priset på boende, utan utgifterna vi har för vårt boende, så underskattar KPI inflationen när boendepriserna stiger och vice versa när de faller.

Låt mig bli teknisk en kort stund för att förklara. Boende är en tjänst man antingen köper kontinuerligt, exempelvis per månad, genom att hyra en bostad, eller så kan man göra sig själv till producent av tjänsten genom att köpa sig en bostad som man själv förvaltar och underhåller.

Det faktum att man själv äger bostaden förändrar dock inte marknadspriset för själva boendetjänsten. Priset på boende är den marknadshyra som gäller för den boendetjänst som säljs och inget annat. Ifall producenten av tjänsten är densamma som konsumenten (när du själv äger och förvaltar huset) så är förstås hyran osynlig då du sällan debiterar dig själv någon hyra, men det förändrar inte fundamenta; det finns ett pris på boende, och det är inte detsamma som de kostnader du har för boendet just nu. Kostnaderna tar du som ägare av huset, inte som köpare av boendetjänsten, och i ett konsumentprisindex är det rimligen konsumtionspriset som ska räknas, inte produktionskostnaden.

Ifall det förra stycket blev alltför invecklat, låt oss titta på en bild istället. Vi kan jämföra hur hyreskomponenten utvecklats i KPI med hur komponenten för boende i eget hem utvecklats. Rimligen borde dessa röra sig med en viss korrelation. Om priset på boende i lägenheter stiger markant är det sannolikt att även priset på boende i hus stiger markant. Givetvis kan skillnader uppstå på grund av förändrade preferenser avseende hur man vill bo, men i det stora hela borde vi se en hygglig korrelation.


figur 1. Enligt KPI så har priset på boende i lägenhet rusat under en längre period medan priset på boende i hus i princip legat stilla i 20 år. Tror någon verkligen på allvar att priset på boende i hus utvecklats så mycket långsammare än priset på boende i lägenhet? De flesta skulle nog hålla med om att denna komponent inte har något att göra med priser på konsumtion, och inte har någon plats i ett konsumentprisindex.

Hur beräknas då denna komponent i KPI? Förenklat kan man säga att man beräknar användarens kostnader. Dessa är indelade i delindex såsom räntebetalningar, avskrivning och reparationer. Det tyngste delindexet är räntebetalningarna. Eftersom räntebetalningarna, vid oförändrad ränta, endast stiger för de husägare som köper nytt hus, och inte för alla de som bor kvar i samma hus, så slår husprisökningar igenom mycket långsamt. Den komponent som blir överlägset viktigast i det korta perspektivet blir därför dagens ränta.

KPI baseras således på utjämnade huspriser och ett omedelbart genomslag för ränteförändringar, vilket är helt galet. I ett inflationsmått borde rimligen förhållandet vara rakt motsatt. Prisförändringarna borde tillåtas slå igenom omedelbart (prisförändringarna sker när prisförändringarna sker, inte när någon så småningom väljer att flytta), medan räntutvecklingen borde jämnas ut. Jag återkommer till varför snart.

En första lösning som föreslås av många som inser att boendepriserna inkluderas på ett felaktigt sätt i KPI är att räkna in huspriserna direkt i KPI. Detta vore dock ett misstag. Det är fullt rationellt att två helt likvärdiga hus ska ha olika priser ifall olika kalkylräntor används. Nuvärdet på de framtida hyrorna stiger ifall räntorna är låga. Därför behöver man ta med räntorna vid beräkningen av priset på boendetjänsten.

Med denna slutsats kan vi återgå till det faktum att man i KPI gör tvärt om det som är rimligt. Låt mig bli lite teknisk igen och förklara varför.

Det man gör när man väljer att köpa ett hus istället för att hyra en lägenhet är att man gör sig själv till hyresvärd (åt sig själv). Man investerar i en fastighet för att få avkastning i form av en hyresintäkt, oavsett om intäkten realiseras genom att man hyr ut bostaden, eller om man tar den fördel man vinner i form av att man slipper betala hyra. Ett hus är på detta sett en typisk investering. En initial kapitalinsats ger möjlighet till framtida avkastning. Att beräkna värdet på ett hus som en investering är därför inte komplicerat, utan en traditionell investeringskalkyl kan göras. Förenklat kan vi säga att om vi vet marknadshyran på bostaden, hur hyran förväntas utveckla sig, och hur kapitalkostnaden (räntan) tros vara, så kan vi beräkna marknadsvärdet på huset. Vid en lägre ränta är det rimligt att huspriserna blir högre vid samma förväntade hyresutveckling (se här för ett något mer detaljerat resonemang om detta).

Omvänt så kan vi alltså (lite förenklat) beräkna marknadshyran på bostaden om vi känner till huspriset, räntan och förväntad hyresutveckling. Om vi antar att den förväntade hyresutvecklingen är relativt stabil1 så kan vi i princip beräkna det verkliga priset på boendetjänsten genom att endast känna till huspriset och den förväntade räntan under den tid huset producerar en boendetjänst. Detta låter kanske en hel del som hur KPI idag tar hänsyn till huspriserna; det var ju just huspriserna och räntorna som inkluderades. Viktigt är dock att minnas att man i investeringskalkylen ska ta med dagens huspris, men en förväntad långsiktig ränta. I KPI-beräkningen gör man precis tvärt om; man tar med ett långsiktigt snitt av huspriserna, men man räknar på de räntor som gäller här och nu.

Detta resonemang kan låta tekniskt, men det är faktiskt en process liknande denna som sker hos alldeles normala boende. När man avgör vad man är beredd att betala för ett hus så tar man förstås inte bara hänsyn till exakt vad räntan ligger på idag (vilket KPI gör) utan man ser till den ränta man förväntar sig ska gälla på lång sikt. Huspriserna signalerar därför inte rakt av vad marknadshyran är, utan man måste ta hänsyn till den förväntade ränteutvecklingen.

Det blir därför också orimligt att göra det man försöker med i KPIF; att komma runt problemet att låga räntor ger låg KPI-inflation genom att beräkna ett KPI med fast ränta. Ränteförändringar bör slå igenom, så länge det är de långsiktiga ränteförväntningarna vi pratar om och inte dagsräntan. KPIF behåller också problemet att husprisförändringar inte slår igenom då husprisförändringarna sker.

Ett konsumentprisindex som verkligen strävar efter att mäta priserna på vår viktigaste konsumtion skulle därför behöva utformas annorlunda. Istället för att inkludera hyresvärdens produktionskostnad för boendetjänsten ska man inkludera konsumentens pris för boendetjänsten. En trevlig bieffekt av detta vore att vi under perioder med stor husprisinflation, med verklig boendeprisinflation, också kan se detta på den officiella inflationssiffra som Riksbanken använder sig av för att styra penningpolitiken. Vi skulle då inte bara se inflationen när den sker, vi skulle också kunna bekämpa den.

Jag återkommer med diagram som visar hur inflationstakten skulle ha sett ut ifall vi beräknade boendepriserna i KPI på detta sätt, men jag kan redan nu skvallra om en effekt, som visserligen beror lite på exakt hur man väljer att genomföra uppskattningen av förväntad långsiktig ränta.

Inflationen var enligt mina beräkningar högre under 2005 och 2006 än KPI gav uttryck för. Den var dessutom lägre på hösten 2008 än vad KPI gav uttryck för. Med ett KPI som faktiskt var ett konsumentprisindex även för boendet skulle alltså Riksbanken haft alla möjligheter att ha bromsat inflationen i bättre tid, och också tidigare ha stimulerat ekonomin.

Det är hög tid för Riksbanken att sätta upp ett mål för prisutvecklingen. För inflationsmålets skull så behöver vi en målvariabel som faktiskt mäter prisinflation och inte levnadskostnadsförändringar.

 

1Ett sådant antagande kan förstås inte göras rakt av, men detta blogginlägg kan inte låtas bli en hel avhandling. Andra förenklingar görs i inlägget, som annars skulle ha blivit plågsamt långt och svårgenomträngt för alla utom de mest insyltade.

Permalink     16 CommentsComments:

Jag har läst denna fantastiska blogg under en tid nu. Detta var bland det bästa jag läst på länge alla kategorier. Borde inte du söka tjänsten som riksbankschef? =)

En liten personlig, teknisk, reflektion över hur räntorna idag påverkar KPI (som i sin tur påverkar räntesättningen). Man kan se räntesättningen och KPI som variabler i ett relgersystem. På det sätt variablerna hänger samman idag tycker jag det känns som att detta system är instabilt. Vad händer då, jo självsvängning. Kolla bara på hur KPI och räntorna utvecklas. Dags för en sväng upp snart? (Undrar hur högt...)

Posted by MikaelP on september 29, 2009 at 12:10 fm CEST #

Oj, tack så mycket MikaelP!

Du har helt rätt, risken för självsvängning är uppenbar. Även om Riksbanken givetvis försöker att inte luras av sina egna ränteförändringar, så existerar de inte i ett vacuum och påverkas av en för hög eller låg KPI-inflation även då den (som nu) beror på räntefall.

Posted by Sloped Mind on september 29, 2009 at 12:14 fm CEST #

Jag kan bara hålla med Mikael. Ett av de absolut bästa inlägg jag läst i denna blogg.

Posted by Mackan on september 29, 2009 at 09:57 fm CEST #

Får börja med att stämma in i hyllningskören ovan. Mycket stabilt. Det som också är intressant är att jag just nu skriver en uppsats på det här ämnet som ska lämnas in om ca två veckor. Från en teoretisk synvinkel har jag tagit avstamp i Fishers gamla tankar. Han, liksom Friedman, argumenterade för att index som ska visa den faktiska inflationen (inte inflationen i konsumentpriser eller i levnadskostnader) måste inkludera allting som går att köpa. Däri ingår givetvis även hus, finansiella tjänster och produkter etc. Tankarna förefaller korrekta om vi håller kvantitetsteorin som sann, vilket de flesta av oss gör iaf på lång sikt.

Rent praktisk blir det dock lite svettigare. För det första är dataproblemet ever present. Dels tillgängligheten, men även tillförlitligheten är sämre gällande tillgångspriserna. Det andra problemet är viktningen. Idag utgår många KPI-mått från hushållens utgiftskalkyler, dvs mängden kosing som läggs på en viss typ av vara talar också om för oss i stort hur viktig den typen är för KPI-måttet i stort. Liknande data har iaf jag inte lyckats hitta för tillgångspriser och fått använda mig av mer matematisk-statistiska metoder, som förmodligen ger ett sämre utfall.

Grejen är den att det har gjorts mycket bra forskning på detta som faktiskt visar på så väl kopplingar mellan prisstegringar i tillgångspriser och prisstegringar i konsumentpriser, där tillgångspriserna brukar föregå konsumentpriserna. Likaså har det konstruerats mått som skulle kunna användas istället för KPI, men i dagsläget verkar KPIs historiska status och dess relativt korrekta utfall väga över mot risken att börja mäta med nya index. Trots allt tycker man sig ha hyfsad koll på inflationen, men månne är det bara en illusion, vilket våra två senaste kriser kanske är bevis för.

För intresserade så gjorde Mark Wynne 1999 en bra genomgång av olika index och beräkningsmetoder i ett ECB-workingpaper. I övrigt är väl den främste förkämpen för nya inflationsmått Charles Goodhart, vars samlade verk borde finnas tillgängliga för de flesta bakom en universitetsdator.

Posted by Fredrik on september 29, 2009 at 11:07 fm CEST #

Jag tycker också detta är bra skrivet Sloped Mind!

Det här verkar vara ett steg i rätt riktning, då det känns som att inflationen inte riktigt visar sig i de index man har idag.

Det kan inte vara rimligt att vi ska ha så låg ränta som vi har nu. Den låga räntan kommer ge problem längre fram. Jag tycker det är oansvarigt som Riksbanken agerar nu. Vare sig man agerar mot ett inflationsmål på 2% (i deras index). Ett mål som inte tar all inflation med i beräkningarna.

Posted by \PD on september 29, 2009 at 11:12 fm CEST #

Det är väl bäst om vi går tillbaka till Guldfot tiden och inför en fast ränta på 5% till sparande?
Men först måste väl all kredit rensas ut och deflationera hela systemet vilket nog kommer komma men när? Och frågan är om de med sparande kommer ta den fredliga vägen då?
Nä, detta är så kört som det kan bli! Köp fysiskt guld och blunda, för det kommer nog tyvärr bli ofred innan detta är över.

Posted by 85.231.126.143 on september 29, 2009 at 12:24 em CEST #

Jag hänger med i hyllningarna. Jag har själv sågat KPI vid http://diversifierad.blogspot.com/2009/07/kpi-ar-satt-ur-spel.html">några tillfällen, men långt ifrån lika sakligt och grundligt som du gör. Hoppas artikeln får genomslag i politiken också!

Posted by Diversifierad on september 29, 2009 at 12:26 em CEST #

Mycket bra inlägg!

Stämmer det att USA:s konsumentprisindex försöker inkludera huspriserna på det sätt du föreslår (med "owners' equivalent rent")? Även om sättet att beräkna marknadshyran skiljer sig?

Posted by Kalle on september 29, 2009 at 02:44 em CEST #

Relaterat:
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/2008/11/cpi-and-cs-cpi-vs-fed-funds-rate.html

Men i ett litet land som Sverige så kan ju Riksbanken få svårt att dämpa bubblor även om scb får till kpi, om det skulle lånas i en lågränte-valuta (Yen?) på samma sätt som balterna lånade Euro för att finansiera deras bubbla.

Posted by kiss on september 29, 2009 at 04:51 em CEST #

Fantastiskt. Sorligt. Ledsamt.

Skall du inte förklara begreppet inflation istället och upplysa människorna därute.
Det var ju iaf syftet enligt dig själv, när du en gång startade denna blogg.

Posted by Daft on september 29, 2009 at 10:16 em CEST #

Varför inte bara ta några viktiga (rå)varor som olja, guld, stål, spannmål, och andra livets nödtorft, som vår nya varukorg vars pris inte får stiga i förhållande till kronans värde?

Måhända kan man hävda att ett otillräckligt inflationsmål ger utrymme att gömma inflation så att vi kan hålla en låg ränta och ändå få en hög "real" tillväxt mot vad vi hade haft ifall vårt inflationsmått var riktigt. Alla blir nöjda och glada då vi har hög tillväxt, låg inflation, låg ränta och stabila utgifter för Svensson. Vem bland banksektorn, regeringen, riksbanken, media eller vanligt folk (läs husägare) vill förstöra en sådan lånefest genom att införa ett rationellt inflationsmått?

Om det är så att huspriserna blir inflatoriska är det verkligen ett problem så länge vi inte felinvesterar och bygger för många bostäder?

- Jonas

PS - Sloped din blogg blir bara bättre och bättre, tusen tack.

Posted by Jonas on september 29, 2009 at 10:45 em CEST #

Intressant - jag ser med spänning fram emot ditt utlovade diagram med inflationen uträknad på "rätt" sätt.

Ditt inlägg visar ju ganska tydligt att olika sätt att beräkna index kan vara lämpliga beroende på vilket syfte man har med indexet. KPI-utredningen från 1999 (SOU 1999:124) konstaterar att KPI i princip har tre syften: (i) kompensationsändamål, (ii) beräkning av realinkomst, samt (iii) mått på kronans köpkraft och målvariabel för penningpolitiken. Utredningen konstaterar vidare att det är det första syften som "bör" ligga till grund för KPI, och således att KPI ska vara ett levnadskostnadsindex.

Från KPI-utredningen är det också intressant att notera att just egnahemsposten blev kontroversiell och omdebatterad. Två ledamöter i en speciell referensgrupp lämnade särskilda yttranden just pga denna post. Och Riksbanken efterlyste i sitt remissvar en diskussion av ett bredare mått: "En fråga, som inte analyserats närmare, är om ett bredare mått för inflation skulle vara bättre än KPI som underlag för stabiliseringspolitiken. Ett brett tillgångsprisviktat index har diskuterats från tid till annan, men har dock inte fått praktisk relevans i något land eftersom ett sådant är mycket svårt att konstruera och tolka."

Slutsatsen av ditt resonemang är kanske inte att KPI bör förändas utan att Riksbanken bör konstruera ett eget index (utöver KPIF) som bättre mäter kronans köpkraft. KPI, eller ett snarlikt mått, behövs ju som mått på levnadskostnaderna.

(Hmm, det verkar inte funka att lägga in länkar i kommentarerna. Här är i varje fall länkar till:
* SOU 1999:129: http://www.riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spc=obj&guid=01d987b5-0e35-40a4-99b6-7731458cf514
* Riksbankens remissvar: http://www.riksbank.se/templates/News.aspx?id=3790
)

Posted by Martin Flodén on september 30, 2009 at 12:13 fm CEST #

Detta är egna tankar som växt fram när jag försökt läsa mig in i det monetära systemet, skapandet av penningmängd via krediter och dess eventuella relation till kraftigt ökande priser på bostäder. Det är definitivt relaterat till presentationen av inflationsmått ovan då jag anser att relationen mellan penningmängd och inflation är fundamental. Idén om att prisökningar på bostäder skall slå igenom direkt på inflationsmåttet kopplas till ett penningmått som jag kallar "M4" nedan.

Om ni känner igen något från kända crank-teorier, men inte riktigt känner igen termerna jag använder är det för att jag inte är medveten om dessa crank-teorier utan kokt ihop det alldeles själv :)

Läs det på rätt sätt. Det är inte meningen som sanning utan som "ett sätt att se det på" som jag inte stött på innan (kanske av goda orsaker).

= Penningmängd och inflation =

Guldmyntfot - en kronas värde är definierad som en viss mängd guld

Fiat pengar - en kronas värde ges av (belånad andel av) värdet på den underliggande säkerheten på de lån som skapat pengarna.

Detta gör att värdet på säkerheten i viss mån är peggad till det värde som den värderades till när lånet togs. Det finns automatiskt tillräckligt mycket pengar i omlopp för att försvara värdet på tillgångsslaget.

Uppfattningen att "bostadspriserna bara kan gå upp" skulle alltså inte bara vara förhoppningarna hos optimistiska bolånetagare, utan en sanning som en konsekvens av hur det monetära systemet är uppbyggt. Samma monotont stigande prisutveckling skulle ske på alla tillgångar som kan belånas så att dom utgör säkerheten till en kritisk del av penningmängden.

Att det just är en kritisk del av penningmängden gör att systemet (Riksbanken, Fed osv) måste vidta försvarsåtgärder när marknadvärdet på de belånade tillgångsslagen rör sig nedåt så att det inte längre finns tillräckligt mycket tillgångsvärden i förhållande till den tidigare skapade penningmängden. Detta är vad som nu händer. I och med detta upprätthålls marknadsvärdena eftersom det monetära systemet annars skulle sluta fungera.

Nu finns det fundamentala orsaker till att man valt just mark och bostäder som tillgångar som kan belånas till väldigt stor del av sitt nuvarande marknadsvärde. Denna naturliga stabilitet i priserna har dock förstärkts kraftigt när tillgångarna fått en intim roll i det monetära systemet.

Givet att kopplingen mellan penningmängd och bostäder är så stark kan man argumentera för att den totala mängden fast egendom (eller egentligen tillgångar med fastställnda konventioner att dom kan belånas) i ett land är en del av penningmängden eftersom den utan problem kan omsättas i pengar. Detta skulle man kunna kalla M4: "M0-3 + Det totala obelånade värdet på all fast egendom i landet om värdet på tillgången antas vara nuvarande marknadsvärde på motsvarande tillgångar". Det gör att en kraftig ökning av marknadsvärdet på tillgångar kommer att öka M4 och att den med en tidsfördröjning kommer att leda till en ökning av M1-3 allt eftersom en större andel av landets fasta tillgångar har omsatts till det nya marknadspriset.

Kopplingen blir starkare och värdet mer självuppfyllande ju högre andel av marknadsvärdet som kan belånas. Detta är kopplat till Basel II och andra kapitaltäckningsregler. De regler som sätts där ger automatiskt vilka tillgångspriser som går in i M4 med vilka vikter.

= Räntekänslighet och förskjutning av räntevapnets effekter =

Om tillgången på pengar för att täcka upp godtyckligt marknadsvärde på tillgångar enkelt tillgodoses genom det monetära systemets uppbyggnad, så är det en annan sak med räntan. Denna tas ifrån den reala ekonomin i form av löpande ränteutgifter hos hushåll och företag.

Riksbankens styrränta används för att stimulera eller dämpa den ekonomiska aktiviteten i landet. Ränteutgifterna för befintliga lån påverkas med en tidsfördröjning lika med deras bindningstid. Som förenkling antar vi att inga lån som är tagna med fast egendom som säkerhet ammorteras. Detta är inte alltför långt ifrån sanningen, speciellt inte för resonomanget nedan. (Jag har sett värdet 91 år snittammorteringstid och stigande).

Ju större del av penningmänden som är bunden till krediter, ju större är räntekänsligheten för ekonomin. Detta gör att det krävs mindre och mindre räntehöjningar för att åstadkomma en viss effekt i ekonomin.

Detta gör att räntan måste placeras lägre vilket ytterligare höjer marknadspriset på belåningsbara tillgångar och så fortsätter det tills räntans steady state är 0 och ingen har råd att höja den. Är det det som är liquidity trap?

Jag har länge undrat om man kan peka på att nuvarande system går ihop. Bara för att det överlevt i flera hundra år betyder inte det att det finns fundamentala instabiliteter i det som blir väldigt uppenbara när stora globala finansiella aktörer utnyttjar systemet maximalt, för det är en ny företeelse.

Posted by Mattias on oktober 01, 2009 at 07:42 fm CEST #

Intressant inlägg om ett svårt ämne.

Posted by Lasse on oktober 07, 2009 at 10:55 fm CEST #

Hej, tack för att du bloggar om dessa ämnen och dessutom mycket bra!! Jag har en fundering, du säger att det enda som håller upp värdet på kronan eller åtminstone garanterar något värde på kronan är riksbankens inflationsbekämpning, om jag tolkar det rätt. Men hjälper inte vår produktion av exportvaror såsom t.ex. en volvolastbil till att hålla värdet på kronan uppe? Jag menar, om vi inte hade någon export av varor eller tjänster så skulle det inte finnas någon idé att växla till sig svenska kronor och då skulle värdet på kronan sjunka som en sten?! Eller?

Posted by Sputte on februari 16, 2010 at 10:09 fm CET #

Bra skrivet! Dessutom är KPI-statistiken totalt riggad av s.k. substitution, weighting och hedonics.

ps. Inte konstigt att Mark Twain myntade uttrycket "There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics."

Posted by lergöken on juli 08, 2011 at 11:34 fm CEST #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed