Överdriven rädsla för konsumtionsfall och kreditkontraktion under 2009

Låt mig börja 2010 med att diskutera ett av de fenomen som jag förvånats mest över under 2009. Trots att nästan alla tecken under året, med undantag för vintermånaderna i början av året, pekat mot en relativt stark utveckling för den inhemska konsumtionen, samt en stark kredittillväxt, så har många aktörer ständigt upprepat en oro för en mycket svag inhemsk konsumtion och risk för allt för låg inflation för att hålla realräntorna attraktiva även vid nominella räntor på noll.

På samma sätt som många, inklusive Riksbankens direktion, under hösten 2008 oroade sig för en inflation som redan hade upphört, oroar sig många fortfarande för en utveckling som är avslutad sedan snart ett år tillbaka. Under hösten 2008 och den efterföljande vintern fanns oroande tecken på en möjlig mycket svag konsumtionsvilja och en ännu svagare utveckling för kreditvolymen. En Riksbank som hade hamnat på efterkälken och bekämpade en inflation som upphört samt extremt höga varseltal under en kort period, skapade en rimlig oro för en risk för en deflationsspiral med en sparandeexplosion, en mycket svag husmarknad, kreditkontraktion och svag inhemsk konsumtion. Efter att Riksbanken bytt position, regeringen lättat på finanspolitiken och varslen föll såg dock en sådan utveckling snabbt allt mindre sannolik ut. Redan tidigt under året föll argumenten för en allvarlig deflationsspiral i Sverige ihop.

En av de teser jag drivit under det senaste årets kris är att det för Sveriges del inte handlar om en kris för den inhemska konsumtionen, utan om svag internationell efterfrågan samt svag investeringsvilja på grund av oro för svag efterfrågan, arbetslöshet, samt ännu mer på grund av oro för dåligt fungerande kreditmarknader. Ett annat sätt att uttrycka detta på är att likviditetspreferensen stärkts och att fler vill sitta på likvida medel än välfyllda varulager eller andra tillgångar.

Konjunkturinstitutet har under året framhållit att nollavtal för lönerna under 2010 skulle vara negativt för ekonomin, eftersom inflationen skulle kunna bli så låg att en attraktiv realränta inte skulle kunna upprätthållas. Oron är alltså att Riksbanken inte skulle klara av att skapa tillräckligt attraktiva lånevillkor för att upprätthålla kreditgivningen, och att det skulle innebära ännu lägre investeringar och ännu större deflation. Finns det fog för en sådan oro? Enligt min mening, knappast.

Konjunkturinstitutet är dock inte ensamma om den analysen. Även Lars Calmfors tycks göra samma analys. Enligt den länkade artikeln säger Calmfors: "För låga löneavtal leder till att realräntan stiger i och med att inflationen blir så låg och Riksbanken inte kan svara med räntesänkningar, vilket är negativt för efterfrågan. Dessutom kan konsekvensen bli att kronan stärks, vilket slår mot företagens konkurrenskraft". Calmfors är alltså inne på deflationsspåret fortfarande. Dessutom gör han misstaget att se Riksbankens möjligheter som uttömda. Så är dock verkligen inte fallet. Idag räknar man med ganska snabbt stigande räntor. Vid lägre löneavtal skulle givetvis Riksbanken kunna bibehålla dagens extremt låga räntor längre, vilket vore en stimulans i sig. Man skulle också kunna erbjuda lägre ränta på längre löptider och Lars E O Svensson har också lyft fram möjligheten att man agerar för en lägre kronkurs. Det Calmfors oroar sig för är alltså inte bara extremt osannolikt, enligt min mening, utan också hanterbart.

Calmfors har dessutom under hela krisen hållit fast vid en oro för en kraftig konsumtionsförsämring, på ett sätt som jag inte riktigt kan förstå. Ibland kan jag till och med få en känsla av en grupp ekonomer tycks vilja möta varje lågkonjunktur med stärkt konsumtion, utan analys om vad de ekonomiska problemen faktiskt beror på i just den kris man nu vill bemöta. Analysen blir i det närmaste endimensionell där man antingen har hög arbetslöshet och då ska stödja privat och offentlig konsumtion, eller låg arbetslöshet och då ska bromsa desamma. En såpass naiv analys missar dock orsakerna till krisen, och missar därigenom lösningarna, hur uppenbara de än kan tyckas. Ännu tydligare kan man se en endimensionell analys av krisen i den amerikanska makrodebatten, med kända debattörer som ser ökad statlig konsumtion som den enda användbara policyvariabeln, trots att de strukturella problemen på finansmarknaderna och boendemarknaderna där är enorma.

Utöver ekonomer så har även arbetsmarknadens parter inför avtalsrörelsen varit aktiva i den offentliga diskussionen. Givetvis är LO och Svenskt näringsliv oense om vilka lönehöjningar som är rimliga, men de tycks vara ganska eniga om vad problemet för svensk ekonomi har varit, nämligen en låg inhemsk konsumtion.

I flera rapporter har Svenskt Näringsliv lyft fram svensk konsumtion som det största problemet under finanskrisen och velat se sänkta inkomstskatter för att stärka denna. I ett exempel där detta lyfts fram drar författarna den häpnadsväckande slutsatsen att den inhemska konsumtionen varit problemet och inte exporten, vilket går på tvärs med tillgänglig statistik.

LO å sin sida hakar på konjunkturinstitutets linje om att allt för låga löneökningar vore olyckligt därför att det vore negativt för den svenska ekonomin, vilket kan ses bland annat här och här.

Detta är alltså enligt mig helt fel. Det som är och har varit problemet är verkligen inte konsumtionen, utan investeringarna och exporten. Konsumtionen kommer att utvecklas positivt även vid ett nollavtal (vilket vi dock förstås inte kommer att få). Detta på grund av två faktorer. För det första har konsumenterna fått mycket mer i plånboken tack vare lägre skatter och räntor. För det andra har man inte ännu fullt ut tagit ut detta i form av ökad konsumtion. Sparkvoten var preliminärt hela 9,9% under det tredje kvartalet 2009, exklusive sparande i tjänstepension och premiepension. Allteftersom varslen fallit har detaljhandeln tagit fart (se figur 1), vilket är en indikator på att även den totala konsumtionsutvecklingen kommer att vara positiv. Med en sparkvot som långsamt återgår till det normala kommer konsumtionsutvecklingen vara stark, alldeles oavsett om någon löneökning uppnås.

 

figur 1. Efter en svag utveckling under förra vintern så har detaljhandeln utvecklats mycket starkt i Sverige. Sänkta skatter och sänkta räntor har inneburit mer pengar att röra sig med.

Investeringarna då? Kommer inte de att hotas av allt för låga löneökningar? De låga investeringarna beror delvis på kreditkrisen, men ännu mer på den osäkerhet och rädsla som funnits. Denna rädsla botas knappast av några procents höjda löner eller lite lägre inkomstskatter - när oron för privatpersoner i första hand rör huruvida man alls får behålla jobbet, eller för de som är arbetslösa, rädslan för att inte få något nytt jobb inom kort, så är någon procent på skatten eller lönen inte ett så potent investeringslockbete. Oron för att bli arbetslös kan således ha en större effekt på ekonomin än de löneökningar som blir resultatet av den kommande avtalsrörelsen. Likaså är det uppenbart att Riksbanken lyckats öka investeringsviljan via penningpolitiska åtgärder.

  

figur 2. Efter en svagare period då räntorna steg under 2008 så har kreditgivningen kommit igång ordentligt och ligger nu på högre nivåer än de högsta nivåerna 2007. Uppenbart är att vi är ganska långt ifrån en situation då konsumenterna slutar låna.

Jag finner det helt orimligt att ens helt stillastående löner skulle innebära någon stor risk för att deflationsimpulser, som Riksbanken inte kan möta, uppstår. Jag finner det också orimligt att tro på en extremt svag konsumtionsutveckling med de förstärkningar konsumenterna får se i plånboken, samtidigt som oron för arbetslöshet sjunker, räntorna ligger kvar på en extremt låg nivå och konsumenternas sparande är högt.

Permalink     14 CommentsComments:

Men förutsätter inte ditt resonemang att det inte kommer en andra våg av uppsägningar eller nya bankkriser? Det är ju ganska många som idag varnar för just en andra våg baserat på dels upphörandet av stimulansåtgärder och också på de enorma budgetunderskott som många stater har dragit på sig under denna kris.
Nu diskuterade du mest inhemska faktorer, men då vi är extremt känsliga för internationella svängningar är det ju svårt att helt separera dessa faktorer ifrån varandra.

Posted by MrNisse on januari 12, 2010 at 10:04 fm CET #

Calmfors: "För låga löneavtal leder till att realräntan stiger..."

Inte illa att svenska arbetsmarknadens parter kontrollerar världens realränta.

Posted by Johan on januari 12, 2010 at 10:06 em CET #

MrNisse: Saker kan förstås inträffa som ger en såpass kraftig deflationsimpuls att det blir svårt för Riksbanken att svara. Det jag menar är att nollavtal absolut inte skulle vara det.

Johan: Du har rätt i att inte bara svenska förhållanden styr den svenska realräntan. Det Calmfors avser är dock (som du kanske redan förstår, men för att förtydliga för alla) att väldigt låga löneökningar skulle kunna ge en deflation som innebär att även dagens nominella ränta skulle innebära en allt för hög realränta.

Posted by Sloped Mind on januari 12, 2010 at 10:24 em CET #

Håller med dig SM. Kan inte begripa vad RB håller på med. Några siffror för att belysa vad jag menar.

USA: growth 2010: 3,0% Core Inflation: 1,7% Nom. growth: 4,7% Policy:0,25% Gap: 4,45%
USA: growth 2010: 1,8% Core Inflation: 1,0% Nom. growth: 2,8% Policy:1,0% Gap: 1,8%
SWE: growth 2010: 2,5% Core Inflation: 2,7% Nom. growth: 5,2% Policy:0,25% Gap: 4,95%
NOR: growth 2010: 2,8% Core Inflation: 2,4% Nom. growth: 5,2% Policy:1,75% Gap: 3,45%

Vi (Sverige) har det absolut största gapet mellan Nominal Growth och Policy ränta.....Varför? Man ser spöken på ljusa dagen är min analys.

Posted by magnus on januari 13, 2010 at 09:19 em CET #

Correction...andra raden skall vara EMU (Inte USA)

Posted by magnus on januari 13, 2010 at 09:20 em CET #

Magnus:
Fattar inte, du skriver 2010, men vi har väl inga siffror över 2010 ännu? Eller menar du att siffrorna är vad olika aktörer förväntar sig under året?

Posted by MrNisse on januari 14, 2010 at 03:06 em CET #

Kan inte annat än hålla med om att analysen är lite endimensionell och självcentrerad. Sverige och många andra exportberoende länder har till stor del dragits med i en global nedgång. Att då, alltför mycket fokusera på Sverige blir totalt galet. Det får mig att fundera över hur bra det svenska utbildningsväsendet är... Men bristfällig makroekonomisk utbildning och teori är kanske ett globalt problem?

Posted by Macromind on januari 14, 2010 at 09:20 em CET #

MrNisse,

Siffrorna är vad olika aktörer förväntar sig under 2010.

Jag menar att RB "smygdevalverar" för att trigga exportsektorn ivrigt påhejade av politiker. Deflations rädslan är mycket överdriven.

Posted by Magnus on januari 15, 2010 at 11:55 fm CET #

Bra inlägg, kan bara hålla med. Kändes dessutom som att det var lite mer "sting" i detta inlägg. Bravo :)

Posted by \PD on januari 15, 2010 at 08:10 em CET #

Bra poäng Magnus. Och bra inlägg Sloped Curve.

Posted by Makro e kul on januari 16, 2010 at 07:54 fm CET #

Problemet är ju inte för låg konsumtion utan för hög skuldsättning

Posted by Olsson on januari 17, 2010 at 05:11 em CET #

Intressant inlägg, som vanligt.

Jag har funderat på en annan aspekt av konsumtionsfall, som Riksbanken eventuellt också försöker ta hänsyn till: Sverige är närmast unikt i att nästan samtliga bostadslån tagits till helt rörlig ränta, medan det normala i USA och övriga Europa är relativt långa bindningstider. Det har varit positivt i den meningen att fallande korta räntor hittills undvikit en kraftig nedgång i bostadspriser i Sverige (som hänt på flera andra marknader), men på samma sätt kommer svenska låntagare att drabbas mycket kraftigare än andra länder när räntorna stiger.

I motsats till t.ex. ECB kan jag tänka mig att Riksbanken ser en stor risk för kraftigt privat konsumtionsfall samma sekund som räntorna börjar stiga (=pengarna behövs till högre räntor), och därför försöker vänta så länge som möjligt med höjningarna?

Posted by Leitz on januari 17, 2010 at 09:24 em CET #

Hejsan Leitz!

Jag har resonerat kring det tidigare. Sverige är som du säger unikt med sin dominans för rörliga bolån. Detta menar jag har varit ett skäl till att Sverige skulle ha kunnat hålla en något högre ränta och ändå få en lämplig stimulans. Jag ser det också snarare som ett skäl att höja tidigare, och därigenom kunna höja långsamt, än att vänta till senare, och därigenom behöva höja snabbare. I ett land med bundna bolån får en snabb höjning inte samma dramatiska effekt som i Sverige och Riksbanken behöver därför röra sig lite mjukare.

Posted by Sloped Mind on januari 17, 2010 at 09:39 em CET #

Jag hade glömt att jag skrev i samma ämne redan 2008, här: http://www.slopedcurve.com/roller/makro/entry/om_stimulanspaket

Posted by Sloped Mind on januari 19, 2010 at 04:00 em CET #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed