Inflationsmål som garant för en fiat-valutas värde

Några gånger har jag diskuterat den kritik av inflationsmålet som framförts i media under senare tid. Kritiken har handlat om att inflationsmålet inte skulle he gett den räntenivå som vore optimal för att skapa makroekonomisk balans. Jag har bemött dessa argument här och här.

Idag vill jag argumentera för att det inte räcker med att ställa sig frågan om huruvida inflationsmålet ger en optimal ränta för jämn konjunkturutveckling eller makroekonomisk balans, utan att man också måste ställa sig frågan om vad som ska utgöra basen för vår valutas värde, om inte inflationsmålet.

Först lite bakgrund. Historiskt har pengar i första hand fått sitt värde genom att de antingen fysiskt bestått av en värdefull metall (mynt) eller genom att de kan bytas in mot en värdefull metall hos en centralbank.

1873 infördes i Sverige den nya valutaenheten kronan, och man bestämde att en krona skulle ha samma värde som 1/2480 kg guld, det vill säga att 1 kg guld skulle kosta 2480 kronor. Sedlar kunde lösas in mot guld till denna växelkurs och därmed kunde man lita på pengarnas värde så länge man litade på guldets värde.

På grund av händelser jag inte går in på denna gång fick guldmyntfoten överges och man kom så småningom att istället fixera kronans värde gentemot andra valutor, som i sin tur kunde bytas in mot guld. På så sätt behöll kronan indirekt en koppling till guld under större delen av 1900-talet, även om devalveringar som genomfördes då och då tog kronan allt längre från sitt ursprungliga värde i förhållande till guldet.

Under efterkrigstiden ingick Sverige i det så kallade Bretton Woods-systemet1 och därigenom var kronan knuten till USA-dollarn, som i sin tur kunde lösas in mot guld. När Bretton-Woods systemet kollapsade 1973 efter att basen i systemet, dollarn, försvagades bland annat av USAs dyra krig i Asien, ingick Sverige istället i den europeiska valutaormen, i vilken den tyska marken var dominerande. 1977 lämnade man valutaormen efter att ha behövt devalvera kronan två gånger på lika många år. När man lämnade ormen devalverade man en tredje gång på kort tid.

Nu kom man istället att knyta kronans värde mot en handelsviktad valutakorg. Efter ytterligare några devalveringar och sedan början på den svenska krisen i början av 90-talet meddelande dåvarande finansminister Kjell-Olof Feldt på våren 1991 att man knöt kronan till ECU, den valuta som senare kom att bli euron. Denna koppling höll bara i ett och ett halvt år och i slutet av 1992 lät man kronan flyta helt fritt.

Denna gång knöt man inte snabbt kronan till någon ny fast punkt. Först hade kronan fått sitt värde från att ha varit konvertibel till guld för en fast växelkurs. Sedan hade kronan fått sitt värde av att man kunde växla den till andra valutor till en fast växelkurs. Nu skulle kronans värde baseras på något annat.

Varför skulle en valuta som inte har någon form av garanterat värde alls, i förhållande till någon vara, valuta eller tillång, ha något värde alls? Innehav av en flytande svensk krona innebär inte någon rättighet att köpa något alls till ett fast pris. Det enda som skulle kunna backa upp valutans värde vore ifall någon kunde skapa ett trovärdig garanti för att valutan skulle behålla sitt värde.

Här träder inflationsmålet in. Genom att sätta upp ett inflationsmål, och en oberoende riksbank som bevakar målet, så inför man en ny valutaregim. Man garanterar inte längre valutans värde i förhållande till guld, utan i förhållande till en korg av varor som konsumenterna behöver. Man garanterar inte värdet genom att göra kronan konvertibel till andelar av denna varukorg, men man garanterar den genom att ge en oberoende kraft i uppdrag att behålla värdet på valutan i förhållande till denna valutakorg. Valutans värde upprätthålls i första hand genom att man via räntejusteringar påverkar kreditgivningen och därmed penningmängden i samhället.

Detta är en anledning till varför inflationsmålet är så viktigt. Inflationsmålet handlar inte bara om att låg inflation är bra för samhällsekonomin och befolkningen, utan det handlar också om att man måste ge valutan något ben att stå på för att kunna motivera sitt värde och för att förtroendet för valutan ska kvarstå. Det är ingen slump att målvariaben för penningpolitiken handlar just om penningvärde och man kan inte bara byta målvariabel till något annat utan att riskera att rasera förtroendet för valutans köpkraft.

Ifall inflationsmålet ersattes av ett mål om allmän makroekonomisk balans, varför skulle då den svenska kronan ses som en bra långsiktig säker placering? Vad hindrar en stor valutakris utan ett förtroende för att valutans värde är någorlunda garanterat på sikt?

Nu skulle någon kunda invända att USA-dollarn inte backas upp av ett inflationsmål, men ändå fortfarande åtnjuter ett stort förtroende som fungerande betalningsmedel världen över. För dollarns del handlar styrkan om historia och förtroende. Den svenska valutan har inte en historia som världsvaluta, utan snarare som en valuta hemsökt av ständiga devalveringar, och inget rykte om sig som valutan man ska köpa när det blåser snålt. Sverige kan inte inte kopiera USA:s penningpolitik och förvänta sig samma resultat. Dessutom kan nämnas att USA:s penningpolitik inte tett sig överdrivet lyckosam under senare tid.

Inflationsmålet tillhör grunden för den svenska valutans existen. Med tanke på kronans litenhet och svaghet i kriser, så bör vi vara väldigt försiktiga med att ytterligare undergräva kronans långsiktiga värde.

1 Den engelskspråkiga versionen av wikipedia har en bra översikt över Bretton-Woods-systemet här.


Permalink     5 CommentsComments:

Lägg märke till att inflationen endast baseras på kostnadsökningar i det berörda landet.

Ponera följande scenario:

Ett rikt land i väst outsource:ar all produktion till ett land som endast anställer slavar.
Slavarna producerar varor till ett oerhört långt pris, vilket driver ner inlaftionen i det rika landet i väst.
Den låga inflationen tvingar det rika landets riksbank att sänka räntan till oerhört låga nivåer vilket leder till en historiskt enorm penningmängsökning.
KPI kring ~0, samt penningmängsökning med ca 20% per år.

Hur skulle en sådan situation korrigeras?, mest troligt med en kraftig reaktion på valutan värde när slavarna övergår till att bli lågavlönade demokratiska medborgare.
Frågan vi borde ställa oss är vad som är Kinas agenda med att artificiellt hålla Yuan:en låg genom att stödköpa dollar och sälja Yuan.
Är dom medvetna om konsekvenserna?

Posted by David N on november 13, 2008 at 10:50 fm CET #

Hejsan David och tack för kommentaren!

Nu tror jag visserligen inte att det rika landet skulle välja att importera samtliga sina varor från ett rent slavland, men ok, jag tror jag förstår var du vill komma.

Du undrar hur en situation där en allt större import från ett lågkostnadsland pressar ner inflationen, och man i exportlandet tillämpar en fast valutakurs gentemot importlandet, vilket hindrar valutakurserna från att jämna ut penningflödena, kommer att korrigeras.

Det kan ske genom att det fattiga landets befolkning sakta ställer större krav på löner, vilket jämnar ut löneskillnaderna tills löneskillnaderna motsvarar produktivitetsskillnaderna. Det kan också ske det genom att man till slut låter valutan justeras. Man kan givetvis också tänka sig flera samverkande faktorer, och detta är nog det troligaste.

Vad gäller Kina kan man konstatera att man både ser att inhemsk inflation och en stärkt valuta sakteliga jämnar ut produktionskostnaderna. När Kina släppte på sin peg mot USA-dollarn den 21 juli 2005 var en dollar värd 8,27 yuan. Sedan har man låtit yuanen stärkas med ca 21% gentemot dollarn och den handlas just nu runt 6,83 yuan per dollar. Yuanen har även stärkts mot euron sedan man släppte på pegen.

Fortfarande stoppar man yuanens växelkurs från att röra sig för snabbt, men vi kan ändå se att kursen på lite längre sikt har låtits stärkas markant. Man kan fråga sig ifall man borde sluta stödja yuanen fullständigt rakt av, men det viktiga är att utvecklingen går åt rätt håll.

Att de gått ifrån sin peg antyder nog att det förstår att konsekvenserna av peggen var negativa.

Posted by Sloped Mind on november 13, 2008 at 08:54 em CET #

Hej och tack för en bra blogg.

Jo, men det jag försökte påvisa med kommentaren var hur valutan värde kommer påverkas med det artificiella pengamängsbubbla som genereras i det rika landet i en sådan situation.
Det rika landets export kommer i huvudsak bestå av nytryckta sedlar till det fattigare landet.
Jag har svårt att se hur vi ska kunna undvika en hyperinflation i västvärlden.

Det artificiella bubblor som skapat på inhemska marknader kommer inte att pysa ut som dom borde p.g.a. fiatsystemets natur.(exponentiell tillväxt av M3). Riksbankerna kompensarar med att gödsla ut pengar till krissektorer.(Banker i vårt fall).
Detta kapital kommer att understödja de bubblor som redan finns. d.v.s. att bostadspriserna kanske aldrig kommer att sjunka i den mån dom kanske borde.
Detta sätter oss i en sits av hyperinflation, om ser det ur ett generationsperspektiv så vore det intressant att se hur KPI ser ut separerat på demografiska andelar.
Jag kan sätta ordentligt med pengar på att KPI måttet för 20-30 åringar ligger ordenligt högre än dom äldre mer välmående generationerna som kanske inte är drabbade av inflationen på samma sätt i och med att dom redan sitter på materiella tillgångar. Snarare att dom hittills gynnats av hyperinflationen.

De sk. deflationtendenser som vi ser i dagsläget måste bero på att en mycket av det kapital som styr råvarupriser är lånade med råvaran som säkerhet samt en mycket stark generell konjukturnedgång. Den bubbla som ersatt bostadsbubblan verkar vara en pappersbubbla.
Jag kommer bevaka oljes samt guldspotpriserna och köpa ordentligt när det det börjar gå upp igen. En ordentlig korrektion på västvärdens valutor måste komma förr eller senare.
Småvalutor som kronan kommer nog få stryka på foten långt tidigare.

Eller som Paul Krugman länkade från som eminenta blogg:
http://www.theonion.com/content/news/recession_plagued_nation_demands

Posted by David N on november 16, 2008 at 01:26 em CET #

Tack för din djupa analys David!

Jag hör vad du säger och med tanke på vad vi vet om vad snabbt stigande penningmängd gör så är det oroande när man ser penningmängdstillväxt på över 15% under ett år. Du tänker dig ett scenario där en stor penningmängdsökning äts upp av centralbanker i andra delar av världen och därigenom inte slår igenom som prisökningar i ett första skede, men att verkligheten så småningom kommer ikapp och att de pengar som tidigare skapats svämmar över marknaden.

Jag skulle dock vilja anföra några saker mot ett allt för pessimistiskt scenario.

1. Penningmängdsutvecklingen har i många västländer på lite längre sikt varit högst måttlig i förhållande till det värde som produceras i samhället. Sedan 30-talet har penningmängden i Sverige nästan hela tiden ökat långsammare än produktionen. Se exempelvis diagrammet här: http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=26804

Man skulle utifrån detta kunna argumentera för att vi antagligen haft deflation under denna tid, men att det inte synts på konsumentprisindex av diverse anledningar, bland annat att KPI antagligen underskattar kvalitetsförbättringar på lång sikt.

I ett land som USA har M3-tillväxten under senare decennier varit större, och det är naturligt att vi där sett högre inflaton och en direkt kreditbubbla. Å andra sidan tror jag att många av de vägar till kredit som funnits i USA nu kommer att förbli stängda för en lång tid framåt, oavsett bailouts. Och man kan ju hoppas att Federal Reserve skulle introducera ett inflationsmål någon gång så att dollarn kan bli lite stabilare...

2. Centralbankerna kan i dagens digitala värld snabbt reducera penningmängden dramatiskt ifall hyperinflation skulle vara på gång. Detta var svårt när penningmängden i stor utsträckning bestod av sedlar.

Jag tror också på ett högre oljepris efter kreditkrisen.

Posted by Sloped Mind on november 17, 2008 at 10:23 em CET #

Hur undviker man tillgångsbubblor i en lågräntemiljö?
Den finanskris vi upplever idag är till stor del driven av en bubbla i tillgångspriser, framför allt fastigheter. En lågräntepolitik tillsammans med tillgång på kredit har gjort det möjligt för tillgångspriserna att skena. Hur undviker man denna typ av bubblor i en lågräntemiljö som Västvärlden befinner sig i idag?
Jag ser tre problem:
1. Trubbig penningpolitik(svenska räntor biter inte på importpriser. KPI som styrmål fungerar dåligt). Det leder till artificiellt låga räntor.
2. Penning och finanspolitik klarar inte av att kontrollera tillgången på kredit. Uppenbart är SBABs 95% lån har förändrat bolånemarknaden. Nu är 15-25% i eget kapital normen igen. Situationen i UK & USA var än mer absurd där utlåning till 100% av värdet (eller mer), var vanligt.
3. Lågräntepolitk stimulerar tillgångspriser. Jag är rädd för att man har satt inflationsmålet för lågt, vilket stimulerar bubblor i tillgångspriser. Denna typ av bubbla kommer komma om och om igen tills vi byter styrsystem.

I dagens läge verkar det vara tillgången på kredit som är nyckeln och det mest effektiva styrmedlet. Hur tar man kontroll över tillgängligheten på kredit? Vad tror du? Skriv gärna ett inlägg på detta tema.

Posted by Andreas on november 21, 2008 at 02:19 em CET #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed