Fortsatt väntat prisfall i december

Idag publicerade SCB konsumentprisindex för december och månadens siffror visar att KPIF (KPI med ränteförändringar exkluderade) hamnade 0,1% lägre än i november och 1,6% högre än i december 2007. KPI föll med hela 1,3% mellan november och december och steg med 0,9% mellan december 2007 och december 2008. KPIX föll med 0,2% jämfört med november och steg med 1,4% jämfört med december 2007.

Denna utveckling var väntad både utifrån de fall vi sett för råvarupriser och räntor, samt utifrån det jag skrivit om så många gånger, nämligen att de stora prishöjningarna under förra hösten rullar ur 12-månadersinflationen.

 

figur 1. 12-månadersförändringen för KPI har nu fallit under målintervallets golv och kommer fortsätta ner i vår, möjligen efter ett avbrott i januari.

 

figur 2. 12-månadersförändringen för KPIX fortsätter att falla längre under Riksbankens mål och närmar sig målintervallets golv. Om vi hade lyssnat på KPIX hade kanske hela inflationspaniken för bara några månader sedan sluppits, för vad är egentligen den där lilla kortvariga inflations-spiken ovanför målintervallet? Samtidigt som KPIX behövdes som mest valde Riksbanken att fasa ut det.

Det stora KPI-fallet beror förstås på räntesänkningarna, men om man idag följer nyheterna så är det raset för KPI som hamnar i rubrikerna och det faktum att det i första hand är räntan som förändrats får en mer undanskymd plats. Det fokus som i media läggs på KPI riskerar att driva ner inflationsförväntningarna mer än annars vore fallet. Det är rimligt att media fokuserar på KPI, eftersom det är det officiella inflationsmått som penningpolitiken har som målvariabel. Det är därför rimligt att påstå att valet av målvariabel alltså påverkar inflationsförväntningarna i fel riktning, genom att de höjs när Riksbanken vill bekämpa inflationen med höjda räntor, och att de nu sänks när Riksbanken vill undvika deflation. Detta är en av anledningarna till att jag anser att vi behöver reformera det penningpolitiska ramverket, vilket jag skrev om igår.

Låt oss titta på hur huvudgrupperna utvecklade sig för att få en djupare bild av varifrån den inflation som fortfarande syns kommer ifrån.

Tabell 1: De olika huvudgruppernas bidgrag till 12-månadersförändringen för KPI.
Störst positivt bidrag först.
Huvudgrupp
Bidrag i procentenheter   
till KPI-förändringen 
Livsmedel och alkoholfria drycker
0,8
Restauranger och logi
0,5
Boende
0,4
Alkoholhaltiga drycker och tobak
0,3
Inventarier och hushållsvaror
0,1
Utbildning
0,0
Diverse varor och tjänster
0,0
Hälso- och sjukvård
-0,1
Kläder och skor
-0,2
Post och telekommunikationer
-0,2
Rekreation och kultur
-0,3
Transport
-0,4

Endast fem komponenter bidrar till inflationen. Av dessa fem står komponenter som på något sätt är relaterade till priserna på mat eller matråvaror (även restauranger och logi, samt alkoholhaltiga drycker och tobak påverkas av dessa) för nästan hela det positiva bidraget och höjer KPI-inflationen med 1,6 procentenheter.

Boendet ger ett visst bidrag, men i och med räntesänkningarna och att tidigare räntehöjningar rullar ur siffrorna så kommer boendekomponenten snart att ligga på minus. Inventarier och hushållsvaror bidrar med en tiondels procentenhet. De prishöjningar som finns kvar i tolvmånadersförändringen av KPI när räntesänkningarna fått fullt genomslag handlar alltså nästan uteslutande om högre matpriser (även hyrorna stiger, men detta maskeras i huvudgruppen boende av räntefallet).

Med tanke på vad vi sett gällande matråvarupriserna är det inte sannolikt att vi kommer att se samma höga prisökningar under det närmaste halvåret som vi såg under 2007. Även om inte mat/dryck och restaurangpriserna faktiskt skulle falla, utan att de bara skulle förbli oförändrade, så kommer vi ha en mycket tydlig påverkan nedåt på inflationstakten framöver när de gamla prishöjningarna på mat rullar ur statistiken. Om den första fasen av inflationsfallet handlade om sjunkande olje och energipriser, och den andra fasen om fallande räntor, så kan den tredje fasen handla om fallande eller oförändrade matpriser. I min kommentar om juli-rapporten för KPI skrev jag att dessa tre komponeter utgjorde nyckeln till inflationen och att alla skulle komma att dämpas, vilket vi nu ser.

Ifall matprisernas ökning försvinner, och ingen annan komponent tar fart, så kommer all inflation att försvinna och det är inte svårt att förstå att 12-månadersinflationen sannolikt ligger under 0 framåt sommaren. Ifall prissänkningarna sprider sig kan vi hamna en bra bit under noll. Det som kan motverka detta är den fallande kronan som bromsar prisfallet på importerade varor.

Även om KPI mycket väl kan komma att uppvisa en tydlig deflation i sommar så tror jag dock att risken för en allvarlig deflationsspiral minskat tydligt sedan i oktober. Framåtblickande indikatorer från kreditmarknaderna har blivit betydligt ljusare och det har funnits vissa tecken på liv på råvarumarknadena och för Baltic Dry Index på sistone.

Detta skulle kunna anföras som stöd för att inte sänka räntorna framöver, men detta motverkas av en ännu svagare konjunktur än väntat samt att inflationsförväntningarna sannolikt fallit tydligt sedan det föregående räntebeslutet samt att inflationsförväntningarna säkert faller ännu mer när 12-månadersinflationen faller vidare i vår, även om fallet kan ta ett uppehåll i januari på grund av baseffekter. De fallande inflationsförväntningarna innebär att realräntan stiger, vilket innebär att Riksbanken kommer att behöva sänka kraftigt vid kommande möte, vilket ironiskt nog, på grund av konstruktionen för KPI, kan få inflationsförväntningarna att falla ännu mer. Jag tror att man med ett bättre penningpolitiskt ramverk både skulle kunna ha sluppit att höja räntan under förra året och ha sluppit att sänka räntan från denna mycket låga nivå.

Eftersom detta var decemberrapporten har jag påbörjat en lite djupare analys av inflationsåret 2008 som jag publicerar i början av nästa vecka. Då kommer jag också diskutera vilken penningpolitik som man såhär med facit i hand skulle ha velat se under året, och vilka lärdomar vi kan dra av detta.

Media om inflationsrapporten: DN.se, SvD.se, E24.se, DI.se, VA.se

Permalink     3 CommentsComments:

En fråga. Riksgälden har nu rätt att valutaspekulera för 15 miljarder om jag är rätt informerad. Är du för att man ökar den siffran till, säg 2000 miljarder Skr. Den svenska kronan är idag fundamentalt undervärderad gentemot den amerikanska dollarn. En appreciering med mer än 20% är mer än sannolikt inom de närmsta åren. Tänk vad mycket pengar vi skulle kunna tjäna. Sänka skattetrycket till noll procent eller något i den stilen.

Posted by Mats on januari 14, 2009 at 10:02 em CET #

Det korta svaret är ett solklart nej, eftersom det vore allt för riskfyllt.

Det är rimligt att Riksgälden lånar upp en viss andel av statsskulden i utländsk valuta och det är rimligt att man i och med det har rätt att vara flexibla så till vida att man vid tillfällen då man ser en omotiverat svag krona ökar valutaskulden något och minskar skulden i kronor, för att göra motsatsen när man upplever kronan som svag.

Det är dock stor skillnad i att vara flexibel i sin hantering av valutaskulden och att försöka låna upp jättebelopp för att köpa kronor (även om vi inte pratar om någon fantasisumma som 2000 miljarder). Vad händer om man får fel och står där med ett jätteskuld i dollar och euro som stiger i värde i kronor räknat? Ska Riksgälden då försöka kapa förlusten och sälja kronor i mängder, med en enorm förlust och en väldigt svag krona som resultat? Eller köpa ännu mer tills det vänder alternativt kraschar fullständigt?

Posted by Sloped Mind on januari 14, 2009 at 10:55 em CET #

Hej,

kommentar till kommentarena....

RB har väl lånat ut (SWAP:at) ca 196Miljarder SEK i dollar enligt Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i Sverige...Vem tar den valuta risken? Sedan början av okotober (vet inte exkat när denna swap började) har SEK försvagats 15% mot USD...det blir väl en sådär 30 Miljarder "valuta förlust" just nu....men för vem? är det RB? SEB eller SWEDA eller vem....? eller blir den ingen förlust....!?

Posted by magnus on januari 16, 2009 at 12:15 em CET #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed