Fortsatt inbromsning av kredittillväxten

Tecknen på en långsammare ökning av kreditgivningen till allmänheten fortsätter att bli allt tydligare. Denna utveckling är förstås väntad i en tid av snabbt stigande räntor och svagare framtidsutsikter. På lång sikt innebär denna utveckling en mindre risk för hög inflation. Jag skriver mer om penningmängdens betydelse här.

I torsdags (25/9) presenterades finansmarknadsstatistiken för augusti och i den ingår bland annat penningmängdsmåtten. Om vi tittar på M3-X, som jag definierat i samma artikel som jag länkar ovan, och jämnar ut de volatila siffrorna genom att ta snittet för de senaste 3 månaderna, och jämför med siffrorna för samma period förra året så ser vi att ökningstakten fallit tydligt:

figur 1. Den utjämnade förändringstakten har legat i en tydlig nedåttrend sedan toppen under 2006. Fallet har iår varit relativt brant, men ökningstakten jämfört med förra året ligger ännu ganska högt.

Med tanke på läget på kreditmarknaderna och riksbankens räntehöjningar är det mycket möjligt att ökningstakten för M3-X fortsätter att falla i rask takt. En sådan utvecklingen skulle skapa viss ro vad gäller den långsiktiga inflationstakten, men om utvecklingen går så långt att vi ser fallande penningmängd även för ett så brett aggregat som M3-X så kan det också skapa rädsla för snabbt fallande tillgångspriser, för en markant försämrad konjunktur och för deflationstendenser.

För riksbanken torde de senaste månadernas finansmarknadsstatistik innebära en något minskad inflationsrädsla. Det är dock inte i första hand penningmängden riksbanken ser till för att bedöma inflationstakten under prognosperioden, eftersom prognoshorisonten är alltför närliggande i tid för att penningmängdsutvecklingen ska vara avgörande.

Låt oss också titta på motsvarande diagram för M1. Samtliga penningmängsmått finns alltid till beskådan under Makrodiagram.

figur 2. Den utjämnade förändringstakten har även för M1 legat i en tydlig
nedåttrend sedan toppen under 2006. Fallet har iår varit relativt
brant, och till skillnad från i M3-X ser vi i M1 nu en låg ökningstakt jämfört med föregående år. Utan utjämning via glidande medelvärde hamnade M1-tillväxten i augusti på bara 2,7%.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed