Kort om kreditexpansion, resursutnyttjande och inflation

Dagens inlägg är tänkt att kunna förstås av ganska många och kommer inte att gå in på tekniska detaljer i samma utsträckning som vanligt. Ni som redan är fixed income-experter kan se detta som en varning för att inlägget kanske inte ger er så mycket. Nu till ämnet.

När reporäntan nu sänks till rekordlåga nivåer måste man ställa sig frågan. Har Riksbanken gått för långt och kommer vi att om några år stå inför situationen att vi antingen höjer räntan till tvåsiffriga nivåer och/eller riskerar tvåsiffrig inflation? Något sådant antyds exempelvis i denna artikel.

Argumentet för att vi skulle hamna i en sådan situation är att räntan kommer att leda till en ohållbar kreditexpansion. Det finns onekligen en logik i ett sådant resonemang. Mer krediter betyder att mer pengar finns i omlopp i samhället och penningvärde är på hög nivå detsamma som förhållandet mellan mängden pengar och mängden värde (se detta inlägg för mer om detta). Detta förhållande gäller utmärkt på väldigt lång sikt. Om vi ser bortom den breda aggregerade makrovärlden och försöker titta med förstoringsglas på de processer som leder fram till de prisökningar vi är rädda för så kan vi dock förstå lite mer. Låt oss därför diskutera ur ett mikroperspektiv via vilka kanaler kreditexpansion leder till prisökningar och vad det innebär för dagens situation och risker.

Precis som andra marknader så kan lånemarknaden själv hitta ett jämviktspris. Ifall sparare och låntagare skulle mötas på en marknad utan statlig inblandning så skulle räntan bestämmas av vid vilken ränta nivåerna på sparande och låntagande möts, eftersom varje lånad krona också är en sparad/utlånad krona.

Förenklat kan vi säga att vi människor normalt har vissa preferenser som avgör om vi helst vill ha en krona idag eller två kronor imorgon. De flesta av oss vill hellre ha en krona idag än imorgon, men skulle gärna byta en krona idag mot två imorgon.

Ifall vi istället tänker oss att en krona idag kan bytas mot 1 kr och 10 öre om 2 år, så blir frågan mer komplicerad. Vissa skulle välja att ta detta sparerbjudande medan andra skulle tacka nej. Samma resonemang gäller förstås låntagande. De flesta skulle gärna ta emot en krona idag om det bara innebar att de behövde betala tillbaka kronan om ett år. Vid en viss räntenivå så väljer vi dock att inte ta lånet. Om vi aggregerar dessa tidspreferenser över alla aktörer så får vi en jämviktsnivå för räntan där spararna och låntagarna är lika nöjda med räntan.

Ifall staten/centralbanken vill kan den dock förstås rubba denna jämvikt. Genom att själva låna ut pengar på en nivå under jämvikträntan så kommer alltså fler att se räntan som låg och därmed vilja låna till räntan. Låt säga att staten går ut och erbjuder oss att få 1000 kr idag mot att vi lovar att betala tillbaka dem om 10 år. Många skulle nappa på det erbjudandet. Staten kan trycka nya pengar och därmed garantera att alla som vill faktiskt får ta dessa lån. Staten kan därigenom skapa en kreditexpansion och öka mängden pengar som finns i cirkulation i samhället, utan att ha gett bort några pengar.

Alla dessa kronor som folk lånat upp kommer i varierande utsträckning bränna i låntagarnas fickor. En viss del av pengarna kommer att gå till konsumtion eller investeringar och vi vet vad som händer när efterfrågan på en vara stiger; priset på varan kommer att stiga. När priset på varan stiger kommer dock också produktionen av varan att stiga. I ett första skede kommer det att bli mer lönsamt att tillverka varan eftersom man kan ta bättre betalt för den. När produktionen ökar kommer utbudet av varan stiga och prisstegringen därmed begränsas. Vi får därför en viss inflation, men ändå en begränsad sådan och inget som skapar någon större panik. Totalt har varuproduktionen stigit och vårt totala välstånd stigit. Detta låter ju inte så dumt.

Dessa möjliga positiva effekter har varit kända länge och det är därför mycket lockande för politiker att använda sig av detta vapen mot arbetslöshet och för tillväxt. Det finns dock saker som kan förändra denna situation och ge oss en inflation som inte är kontrollerad. Låt säga att produktionskapaciteten för de varor som efterfrågas redan är fullt utnyttjad. Då kan vi inte enkelt producera mer av de varor som efterfrågas. Det enda sättet att få ner efterfrågan till den nivå som produktionskapaciteten klarar av är höjda priser. I extremfallet, när ingen ledig produktionskapacitet finns alls, så kommer hela tillskottet av pengar ge inflation. De som inte lånade pengar kommer att få se sin köpkraft falla.

Även ifall produktionskapaciteten inte är fullt utnyttjad så kan allvarlig inflation uppstå vid denna kreditexpansion. Ifall de som producerar de varor som efterfrågas organiserar sig så kan de, även ifall det finns tillräckligt många som tycker att lönen är ok, tvinga upp lönen så att produktionskostnaderna stiger på ett sätt som innebär att producenterna inte kan motiveras av stigande marginaler att producera fler varor. Ifall hela penningmängdsökningen äts upp av högre löner så kommer vi inte att ha blivit rikare, utan endast ha fått löneförhöjningar som motsvarar prishöjningarna.

Problemet är också att förutsättningarna för att en påtvingad kreditexpansion ska leda till en god utveckling försvagas efter ett tag, eftersom samhället anpassar sig till den penningpolitik som förs. På samma sätt som läkemedel kan få sämre effekt efter ett tag, så riskerar även en framdriven kreditexpansion att få allt mindre effekt. Befolkningen kommer att börja förstå att kreditexpansion, och viss inflation, är en del av livet och man kommer att börja anpassa sig. Man kommer att vilja ha löneökningar varje år för att i varje fall hänga med inflationen, man kommer att börja betrakta sin avkastning på kapital i inflationsjusterade termer, etc.

För att kreditexpansionens effekt ska vara fortsatt god måste man överträffa de förväntningar som byggts in i systemet. Man måste komma över den tolerans som byggts upp. Återigen liknar detta hur man med vissa mediciner måste trappa upp behandlingen. Ifall man låter behandlingen accelerera så kommer så småningom behandlingen mista all effekt. Befolkningen kommer rationellt att genomskåda det som sker och inte låta sig imponeras av att de får mer pengar i plånboken utan krasst utgå ifrån att priserna kommer att stiga i samma utsträckning. I det läget kan man välja att sluta behandlingen tvärt, eller riskera att läget hamnar helt utom all kontroll.

Efter tidigare dåliga erfarenheter har man lärt sig att det är viktigt att undvika detta. Det är viktigt att etablera ett förtroende hos befolkningen för att inflationen inte kommer att låtas stiga allt för mycket. Ifall man kan cementera inflationsförväntningarna kring en viss nivå så får man svängrum att via ränteförändringar påverka efterfrågan.

Hur ser då situationen ut i Sverige idag? Inflationsförväntningarna är relativt väl cementerade och löneutvecklingen är relativt kontrollerad. Visserligen gav den förra stora avtalsrörelsen något höga löneökningar, men med tanke på den extremt starka konjunktur förhandlingen skedde under så får man ändå betrakta resultatet som ok. Idag har vi också ett snabbt fallande resursutnyttjande. En något högre efterfrågan skulle inom nästan alla områden kunna mötas med ökad produktion. Efterfrågan från utlandet har fallit snabbt och en viss inhemsk efterfrågeökning kan hanteras utan problem. Alla dessa faktorer talar för att en inhemsk kreditexpansion och stärkt inhemsk efterfrågan inte på kort sikt skulle leda till någon allvarlig inflation. De räntesänkningar som har genomförts har därför varit välmotiverade.

Detta innebär dock inte att allt är lugn och ro. Med en stark uppslutning hos samhällsekonomins aktörer för ett låginflationssamhälle så är toleransen för kreditexpansion mycket större. Detta är bra genom att det i normala tider skapar stabilitet och ger goda förustättningar för god tillväxt och låg arbetslöshet.

Även det goda kan dock föra med sig utmaningar. Ett problem med att vi bromsat inflationsreaktionen på kreditexpansion är att kreditexpansionen kan springa iväg ganska långt utan att speciellt många egentligen bryr sig. På så sätt har inflationsmålet på sätt och vis blivit ett offer för sin egen framgång. Genom att förtroendet för inflationsmålet är stort och uppslutningen kring målet är såpass stark, så minskar signalvärdet i inflationssiffran. Om man inte ser bortom inflationssiffran så är risken stor att man låter en allt för stor kreditexpansion (eller kreditkontraktion) fortgå och skapa stora obalanser i systemet.

Det är utifrån detta perspektiv som en extremt låg ränta utgör en risk. Den kreditexpansion som kan skapas vid nollränta idag tror jag inte skulle leda till någon extrem inflation på medellång sikt. Jag håller därför inte med Fredrik NG Andersson; inflationen är inte idag en tickande bomb. På sikt kommer de nya pengarna givetvis att bli inflation, men med de inflationsbromsar vi har i systemet så kan det ta mycket lång tid och inflationstakten behöver aldrig bli direkt alarmerande, förutsatt att inte Riksbanken behåller räntan på dessa nivåer i en högkonjunktur.

Man måste därför vara beredd på att bromsa en oönskad kreditexpansion innan den syns i inflationssiffrorna för att undvika obalanser som i framtiden kan ge en ny kreditkris. Jag hoppas att Riksbanken kommer att göra detta.

Permalink     14 CommentsComments:

Kommer inte inflationen att importeras på grund av fallande köpkraft för kronan i ett första skede?

Posted by Lasse on februari 17, 2009 at 08:58 fm CET #

Hejsan Lasse!

Du har helt rätt i att valutaförändringar påverkar både efterfrågesidan och utbudssidan i ekonomin. I detta inlägg vill jag dock belysa just de effekter en kreditexpansion skulle ha i dagens läge av extremt svag internationell efterfrågan och lågt internationellt resursutnyttjande; i det läget är risken för allvarlig importerad inflation lägre vid valutaförsvagningar.

Posted by Sloped Mind on februari 17, 2009 at 09:36 fm CET #

"eftersom varje lånad krona också är en sparad krona."

är helt fel.

Posted by kalleanka on februari 17, 2009 at 09:56 fm CET #

Hejsan kalleanka!

Det jag avser är att vid varje kredit så finns det någon (person eller institution) som lånar pengarna och någon som lånar ut pengarna. För den ena parten är krediten en skuld och för den andra är den en tillgång. Varje krona som lånats ut har också lånats. Jag borde ha varit tydligare.

Posted by Sloped Mind on februari 17, 2009 at 11:05 fm CET #

Hej

Denna artikel tar upp det kanske viktigast temat, ska skriva en reflektion när jag får tid. Vill kommentera att kalleanka har till viss del rätt.

"Varje krona som lånats ut har också lånats"
Den del av lånevolymen som härrör sig från högre penningmängdsexpansion är ju INTE lånad utan tryckt. Det är det som är själva orosmomentet idag när vi haft en så lång period av högre penningmängdtillväxt än ekonomisk tillväxt.

Detta borde gå att kvantifiera: Borde kanske vara att mäta den penningmängdtillväxten som är högre än tillväxten och dela denna med totala lånevolymen så får man väl ett tal som visar hur stor del som inte är lånade pengar?
Kanske borde justeras för internationella lånetransaktioner och andra eventuella transaktioner.

Mvh
Fredrik Svensson

Posted by Fredrik on februari 17, 2009 at 12:28 em CET #

Hejsan Fredrik!

Tryckta svenska pengar (sedlar och mynt) är även de krediter (räntefria sådana). Mängden tryckta pengar expanderar dock inte (se M0 under makrodiagram). Penningmängdsökningen består av räntebärande krediter.

Posted by Sloped Mind on februari 17, 2009 at 12:37 em CET #

Varje krona som lånats ut har också lånats ?
Det är inte helt riktigt, ta ett exempel med bostadslån.

1998 såldes en fastighet av Bank A, säljaren var helt obelånad.
Köparen av fastighet A lånar 100 % av fastighetens upskattade värde.
Vips skapas 100% av fastighetes värde och adderas till M3, Bank A räknar bostaden som garant för lånet och kan med dessa medel skapa nytryckta friska pengar.
I Bank As balansräkning står bostaden som kredit och lånet som debit. eller tvärt om. (Kommer inte ihåg, var länge sedan som jag gjorde det :)).

Sen kan man inte ha miko-glasögonen på sig när man pratar inflation och pengamängd.

Staten Kina har artificiellt "peggat" sin valuta mot dollarn(genom att köpa amerikanska statspapper), och med dessa medel försöker konkurrera ut västerländska bolag.
Västerlänska stater har till stor del köpt denna melodi och tror att Kinesera kommer att producera lågkostnadsvaror och tillhandahålla dessa billigt till oss för all framtid.
Där tror jag att dom tar fel.

Om man vill göra en liknelse så tror västerländska stater att det räcker med att befolkningen i vår "tjänsteekonomi" står i en stor ring och masserar varandra, och förväntar sig att kapitalbytet mellan massörerna kommer att ge en hälsosam ekonomisk utveckling.

Om man tittar på Sverige som exempel: En privatperson(Där KPI måttet genomförs) importerar i runda slängar 90% av sina inköp, exklusive bostäder och relaterade kostnader.
Ifall Kina släpper slutar att artificiellt stöjda västerländska valutor kommer dom förr eller senare att kollapsa.
Min uppfattning är att politiker i väster har insett detta alldeles för sent och kommer nu att tokdevalvera för att sänka sina valutor så att outsourcingvågen stoppas och för att rädda inhemsk produktion av varor. Men som alltid när politiker blandar sig i det ekonomiska läget så brukar saker och ting förvärras snarare än förbättras.
Detta kommer att leda till en dramatisk omställning för västvärlden.

När tror du att kronans fall på ca. 35 - 40 procent mot Guld, Dollar och Euro kommer att få genomslag på även Riksbankens trubbiga KPI mått ?

Posted by JanneLångben on februari 17, 2009 at 12:52 em CET #

Hejsan JanneLångben!

Kul att det blir lite diskussion!

Kort svar på ditt första påstående.

Jag måste ha varit allt för otydlig om vad jag menar med att varje utlånad krona också är en lånad krona.

I ditt exempel så lånar banken ut x kr och köparen lånar x kr. Alltså finns både en låntagare och en långivare.

Varje krona som lånats ut (av Bank A) i affären har också lånats (av köparen).

Detta har inget med ekonomisk teori att göra utan är en trivial följd av att en kredit per definition är en uppgörelse mellan en kreditgivare och en kredittagare.

Som jag skrev så ökar penningmängden som ett resultat av sådana krediter.

I många inlägg skriver jag om inflation och penningmängd utifrån ett makroperspektiv, men det är inte meningslöst att förstå hur det fungerar i ett mikroperspektiv. Tvärtom är det nödvändigt.

Vad gäller en valutaförsvagnings effekt på inflationen så är det ett annat tema som jag tänkt skriva ett inlägg om. Uppenbarligen så kommer en valutaförsvagning att slå igenom på priserna, allt annat lika. Olika varor påverkas olika snabbt och processen tar lång tid innan den är helt avslutad.

Det kan vara värt att påpeka att sedan Kina släppte/mjukade upp sin dollar-peg så har den kinesiska valutan stärks med över 25% i trade-weighted terms. Trots stark dollar så har yuanen stärkts med över 20% på dollarn sedan jan 2005.

Balansen förbättras alltså långsamt.

Posted by Sloped Mind on februari 17, 2009 at 04:49 em CET #

Intressant om Kina och valuamanipulation:

http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=13059709

Posted by Sloped Mind on februari 17, 2009 at 07:14 em CET #

Du håller alltså med oss som påstår att vanliga banker kan skapa pengar ur tomma intet? Det är oerhört glädjande i så fall.

Om "penningmängden ökar när en bank ger en kredit", så kan inte banken ha lånat ut spararnas insatta pengar. Nya pengar (M1) måste ha skapats ur tomma intet. Ökningen av penningmängden är själva beviset för detta.

Tekniskt sett är det en enkel procedur. Lånebeloppet krediteras på ett inlåningskonto i banken , och skapar på det viset sin egen bokföringsmässiga täckning.

Posted by Håkan on februari 17, 2009 at 10:30 em CET #

Nu vet i tusan om du inte tappade bort i varje fall mig. Jo om någon lånar en krona så lånar ju någon ut den. Men hur ökar penningmängden av denna händelse. Jag har en krona och lånar ut den till dig. Är inte det samma krona?

Nu blir detta en kunskapsfråga men den kanske är riktigt nyttig.

Om det däremot är så att en finansiell institution (med bankoktroj och allt i hamn) kan räkna med statistik på hur många som vill ha sina utlånade pengar (på sparkonton antar jag) tillbaka vid varje tidpunkt (risker och annat) så kan man ju tänka sig att om de får in 10 kronor kan de låna ut 5 helt enkelt därför att de som lånat ut 10 kronor till dem inte samtidigt vill ha dem tillbaka. Sen kan den finansiella institutionen se över riskerna i sina kalkyler och kanske låna ut 8, 9, 10 eller till och med 11 kronor. Risken för att de ska bli sittande och inte kunna betala tillbaka till långivarna ökar givetvis. Det är väl här tillsynen från finansinspektionen och reglerna spelar sin roll antar jag.

Och om de lånar ut 11 kronor på varje inlånad 10-krona så ökar ju penningmängden. Men annars? *tänker högt*

Problemet uppstår när vi inte litar på den finansiella institutionen längre. Och alla verkligen VILL ha tillbaka sina pengar från kontona.

Eller?

Posted by Importören on februari 18, 2009 at 03:11 em CET #

Hej

Vad är er åsikt om följande resonemang?

Om penningmängd definieras som antalet pengar gånger omsättningshasitighet så skulle man väl kunna tänka sig att vi just nu håller på att bygga en rejäl inflationsfälla åt oss själva.

Exempel: Penningmängd var 1000 innan krisens början (dvs pengar 100 x omsättningshastighet 10) och att den finansiella krisen gjorde att penningmängden minskade till 500 (100 x 5, notera att det är omsättningshastigheten som har minskat pga människors rädsla ex ökad Marginal Propensity to Save och minskat förtroende mellan finansaktörer).

Politiker och centralbanker världen över försöker nu förtvivlat bibehålla penningmängden 1000. De kan inte påverka omsättningshastigheten så de ökar istället pengarna i systemet till 200 (dvs en ökning med 100 %). Detta sker genom penningpolitiska såväl som finanspolitiska åtgärder, varav de finanspolitiska åtgärderna är nära nog omöjliga att snabbt rulla tillbaka.

När sedan framtidsutsikter och förtroendet mellan finansmarknadsaktörerna återgår till nivån innan krisen kommer penningmängden gå från 200x5=1000 till 200x10=2000 (om dagens ränta inte ändras).

En del av denna ökning kan säkerligen motverkas genom att räntan följer marknaden upp, men eftersom en stor del av de nya pengarna kommer från finanspolitiska åtgärder och inte penningpolitiska, så kommer räntan att behöva vara mycket högre än den var innan krisen för att kunna stoppa expansionen av penningmängden.

Är det politiskt möjligt idag att låta marknadsräntan uppgå till säg 10 % för att hålla inflationsmålet på 2 %? Kan tänka mig att en stor andel hushåll skulle defaulta vid 10% ränta på huslånet.

Mvh
Johan

Posted by Johan on februari 19, 2009 at 02:42 em CET #

Hur pennningmängden "skapas" är uppenbarligen ett tema som engagerar. Jag får helt klart ta och skriva ett inlägg om detta ämne. Jag gör det hellre i ett nytt inlägg än i en kommentar till detta.

Posted by Sloped Mind on februari 20, 2009 at 12:25 fm CET #

"Hur pennningmängden "skapas" är uppenbarligen ett tema som engagerar. Jag får helt klart ta och skriva ett inlägg om detta ämne. Jag gör det hellre i ett nytt inlägg än i en kommentar till detta."

Gör gärna det! Många (nästan alla) tror att banken lånar ut pengar som någon annan person vid ett tidigare tillfälle har satt in på banken. Även många nationalekonomer tror detta!

Få vet hur det verkligen fungerar: Att bankerna själva skapar täckning för sin utlåning genom att kreditera låntagarens konto (eller om det nu hette debitera?).

Även många nationalekonomer som egentligen borde veta bättre, t.e.x. gör så kallade "österrikare" ofta tankefelet att säga att riksbanken "trycker" nya pengar när de egentligen menar att bankerna "trycker" nya pengar.

Samma tankefel ses dagligen i debatten om det amerikanska budgetunderskottet: Kommer FED att behöva monetarisera underskottet när kineserna slutar köpa statsobligationer? Att även bankern kan monetarisera underskottet genom att köpa statsobligationer och kreditera statens konto förefaller alla ha glömt bort. (FED kanske behöver monetarisera en tiondel för att bankerna skall uppfylla likviditetskravet).

Skriv gärna ett inlägg om hur pengar skapas!

Posted by KlipparLasseMedSax on februari 21, 2009 at 11:48 em CET #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed