Avslutades recessionen i mars?

Inte förrän långt i efterhand kan man med någon större precision säga när en recession inleddes och avslutades. Ett av de stora problem beslutsfattare inom såväl regering som centralbank brottas med är just att man inte egentligen vet hur utvecklingen ser ut just nu. All bred och definitiv statistik som tas fram publiceras först ganska långt i efterhand.

I förra veckan publicerade SCB nationalräkenskaperna för det andra kvartalet. Statistiken är fortfarande preliminär och kommer att revideras flera gånger under de närmaste åren, innan man slutligen bestämt sig för hur BNP-utvecklingen faktiskt var mellan årets första och andra kvartal.

Om vi ändå, med siffrornas osäkerhet i bakhuvudet, gör antagandet att de siffror som SCB publicerade stämmer, så innebär det att vissa intressanta observationer kan göras. För det första kan vi isåfall konstatera att recessionen sannolikt avslutades under det första kvartalet 2009. Några av er reagerar säkert på att jag säger det första kvartalet, med tanke på att BNP för det första kvartalet visade på en tydlig nedgång i produktionen jämfört med det fjärde kvartalet 2008. Hur kan då BNP ha börjat växa under det första kvartalet?

Detta beror på att man vid en vändning ofta ser vändningen i den tidsperiod som följer efter den faktiskt vändpunkten. För att förklara vad jag menar, låt oss för en stund anta att vändningen upp skedde någon gång under första halvan av mars, låt säga den 10 mars. Låt oss dessutom anta, vilket statistiken antyder, att fallet ner mot bottennivån var snabbare än återhämtningen från bottennivån. Då skulle vi kunna ha en BNP-utveckling som ser ut ungefär så här:

figur 1. De flesta bedömare är överens om att BNP-återhämtningen sker långsammare än BNP-fallet gjorde. Denna kurva visar hur återhämtningen skulle kunna se ut. Givetvis är dock inte BNP-utvecklingen på något sätt så här jämn.

Vad skulle denna BNP-utveckling innebära för utvecklingen på månadsnivå eller kvartalsnivå?

 

figur 2. För mars skulle BNP vara lägre än för februari, trots att vändningen skedde under mars. Detta skulle redovisas som att BNP föll "under mars", trots att den mest steg i mars.

figur 3. BNP skulle dessutom endast visa på en modest ökning mellan första och andra kvartalet, trots att vändningen skedde under det första kvartalet. Skulle vändningen ha skett sent i det första kvartalet är det till och med rimligt att BNP-tillväxten skulle synas först i det tredje kvartalet. BNP för det första kvartalet skulle vara lägre än BNP under kvartalet innan, eftersom uppgången i slutet av perioden inte kan väga upp för nedgången i början.

Dessutom skulle detta mönster innebära att BNP under 2009 skulle vara (mycket) lägre än BNP under 2008, trots att vändningen skedde tidigt under 2009. De flesta kommer att tolka detta som att "BNP föll under 2009", även om det skulle bli så att BNP i slutet av året låg mycket högre än i början av året.

Ifall vi vill placera vändningen senare än 10 mars, så måste återhämtningen ha skett snabbare, för att kunna åstadkomma en uppgång i andra kvartalets BNP. Ifall BNP-tillväxten utvecklades lika positivt efter vändningen som den utvecklades negativt före vändningen, så hamnar vändpunkten med denna modell i kvartalsskiftet. För att vändpunkten ska ha kommit i april så måste återhämtningen under det andra kvartalet skett snabbare än fallet under det första kvartalet. Jag ser det därför som mest sannolikt att vändningen skedde under det första kvartalet. När under det första kvartalet är dock ännu svårare att svara på.

Eftersom vi saknar BNP-beräkningar över korta tidsperioder så kan vi inte svara på frågan exakt när BNP-fallet upphörde (och om ytterligare BNP-fall uppträtt sedan dess). Ytterligare komplicerar det faktum att mars och april i hög grad påverkas av säsongsmässiga störningar som beror på att påsken infaller vid olika tidpunkter olika år. Det är därför utifrån annan makrostatistik mycket svårt att bedöma när vändningen kom. 

I dagsläget skulle jag dock uppskatta vändpunkten till någon gång i mars, men även februari och april är möjliga månader för vändpunkten. Som jag redan varit inne på kan dock BNP-siffran komma att revideras på ett sätt som förändrar bilden. Dessutom är det förstås oklart ifall det tredje kvartalets BNP tyder på en fortsatt tillväxt. Det som talar starkt för detta är de faktorer jag tjatat om under hela året; att den senaste tidens nationalräkenskaper bjudit på extrem lageruppbyggnad, och en väldigt hög sparkvot. Givetvis hänger den rekordhöga sparkvoten samman med den låga räntan, som gjort att många haft möjlighet att spara, men också med en rädsla för arbetslöshet. När rädslan för arbetslöshet minskar är sannolikheten god för att man låter sparandet minska något. Dessutom kan inte lagerminskningar pågå för alltid utan förr eller senare måste man producera ikapp efterfrågan. Därför är utsikterna för BNP under årets kvarvarande två kvartal goda. Jämfört med 2008 så kommer dock 2009 års totala BNP innebära en ordentlig minskning.

Vad betyder det då om vändpunkten kom i mars?

Det betyder bland annat att Riksbanken sänkt räntan med 75 baspunkter sedan recessionen upphörde. Det betyder också att Riksbankens stora sänkning på 175 punkter under december 2008 kom då endast tre månader återstod av recessionen. Det betyder också att det senaste 12-månaderslånet på 100 miljarder som Riksbanken gav bankerna, med en ränta som hamnade på 0,43%, ska återbetalas nästan 1 och ett halvt år efter att recessionen upphörde.

Ifall vi antar att recessionen inleddes i mars 2008, vilket vi inte heller kan fastslå ännu, så hade vi alltså en recession som var ungefär ett år lång. Under detta år av recession så befann sig reporäntan i en stigande trend under sju månader. Först under recessionens sista fem månader befann sig reporäntan i utförsbacke. Under större delen av recessionen försökte man bekämpa en överhettning som hade hunnits bytas ut mot en djup lågkonjunktur.

Det innebär också att merparten av Regeringens insatser mot krisen trädde i kraft med endast månader kvar av en årslång recession. 

Slutsatsen man kan dra är att det är oerhört svårt att stimulera ekonomin i tid. För att kunnat få en ordentlig effekt på recessionen 2008-2009 så skulle man behövt ha beslutat om stimulerande åtgärder redan under 2007, då i princip samtliga bedömare ansåg att Sverige befann sig i eller nära överhettning. 

Som vanligt är det oerhört svårt att försöka träffa rätt med stimulanser, och därför är automatiska stabilisatorer viktigare än stimulanspaket. Det är därför också viktigt att Riksbanken är mer ödjumka inför den osäkerhet som råder och inte höja mitt under brinnande finanskris även om deras modeller säger att den inte kommer att ge några stora effekter, och inte sänka räntan till nära 0% utan extremt goda grunder.

Permalink     5 CommentsComments:

Intressant inlägg! Det är nog sant att Riksbanken skulle ha inlett en räntesänkningscykel redan 2007 om det bara fanns rimlig anledning att räkna med den kommande recessionen. Det var få som då varnade för detta, möjligen med undantag för Roubini. De flesta var kanske för bländade av solen för att se de mörka molnen vid horisonten.

Frågan är hur Riksbanken ska agera nu. Ska den höja, enbart på grundval av informationen att BNP-fallet har bottnat? Om man ska följa den underliggande logiken i ditt resonemang, kan vi inte dra den slutsatsen. Den enda slutsats vi med säkerhet kan dra är, tyvärr,att vi inte vet ett smack om hur ekonomin kommer att utvecklas om ett till två år, då de ränteförändringar som görs idagsläget får fullt genomslag. I så fall kan vi inte heller veta om ekonomin på sikt mår bäst av en högre eller en oförändrad räntenivå.

Den fundamentala osäkerhet som omgärdar prognosmakandet, trots alla våra sofistikerade modeller,blottläggar också den nuvarande inflationsmålspolitikens svårigheter. Den har lett till ett kortsiktigt agerande från Riksbanksledningens sida. Personligen tror jag också att direktionsledamöterna, som alla andra dödliga, i sitt beslutsfattande påverkas väldigt mycket av vad som händer för tillfället. De agerar m.a.o. i allt för stor utsträckning på skeenden de inte kan påverka med det trubbiga räntevapnet.

En möjlig slutsats av detta är att Riksbanken ska följa en enkel beslutsregel. Koppling mellan penningmängdens utveckling och inflationen är en bra utgångspunkt för en sådan regel. Jag vet att det inte är lätt att omsätta detta faktum i en bra operativ beslutsregel. Inte desto mindre, anser jag att den kopplingen borde få större vikt i beslutsfattandet framöver. Jämfört med dagens system, kan det i alla fall inte bli sämre.

Posted by Peter Schum on september 17, 2009 at 03:12 em CEST #

It seems the US Bureau of Labor Statistics, in the CPI next week, will treat the subsidy received by those 800,000 car buyers who bought a car in the "Cash for Clunkers" program as if the price of a car fell by $4,500. Really? My tax dollars account for nothing?

This does several things. It will decrease the inflation used to adjust the GDP for this quarter. Not the end of the world, but annoying But what really matters is that the CPI is used to calculate Social Security increases and interest paid on TIPS.

Ovanstående exempel ges av amerikanen John Mauldin vars Newsletter följs av en miljonpublik i USA. Jag tror att även Riksbanken, KI, Regeringen mfl kommer försöka att manipulera inflationssiffrorna de kommande åren bla pga indexering av utgifter. Man kan dessutom bättre dölja den kraftiga förmögenhetsförskjutning mellan olika grupper i samhället som sker pga inflationen inom flera områden (och tillgångsslag).

När det gäller aktiebolag är det ofta en bra indikator att se om en bolagsledning har lyckats att generera vinster i både upp- och nedgång. Kroniska vinstchefer är bättre att satsa på än kroniska förlustchefer. Centralbankerna har gång efter gång bedrivit en penningpolitik som genererat bubblor (som man valt att blunda för tills de spruckit). Därmed ser jag dem som kroniska bubbelblåsare med tanke på att det i stora delar är samma personer på ledande poster idag som när förra bubblan blåstes upp. Bernanke levererade ju ett akademiskt framework för Greenspans politik.

En vän till mig blev nyligen erbjuden 1% i ränta före skatteavdrag av SEB... inflation runt hörnet. I alla fall ser jag fortsatt asset inflation (aktier, svenska villor, guld mm) som trolig. Om man hyfsat säkert får 3-5% i utdelning finns ju inga skäl till att inte låna för 0.7% och sedan köpa aktier för slantarna. Flödet till aktiemarknaden kan därmed fortsätta ett bra tag till med tanke på att centralbankerna till varje pris vill pumpa upp priser för att kickstarta ekonomin.

Får se om LEOS försöker snacka ner Kronan på måndag... Han kommer nog kämpa för det men valutamarknaden inser nog att han är marginaliserad; i alla fall i nuläget. Tur är det.

Posted by Soros on september 19, 2009 at 11:37 em CEST #

Soros,

Reglerna för KPI-beräkning är tydliga. Det är netto-priserna som räknas och således slår skatteförändringar igenom. Det finns också index som är rensade för skatte-förändringar. I Sverige heter det indexet KPIX (rensat från boräntor och förändringar av indirekta skatter).

Det har alltså ingenting med manipulation att göra och redovisas helt öppet. Det kommer sig av att KPI är ett levnadskostnadsindex och inte ett monetärt prisindex. De allra flesta gånger leder skatteförändringar till högre inflation än om man inte räknar med dessa. Om det är manipulation att räkna med skatteförändringar så är det alltså manipulation som ger en högre officiell inflation än den verkliga inflationen.

Även vad gäller BNP-beräkningen är reglerna tydliga och logiska. Man avser mäta den producerade volymen, inte exakt hur många kronor varorna sålts för. Om momsen på mat höjs så skulle sannolikt mer pengar spenderas, men det handlar förstås inte om att produktionen/BNP har stigit. På samma sätt, om skatten på något sänks, och det leder till att fler bilar produceras, så har produktionen givetvis stigit, även om det kanske inte spenderas fler dollar/kronor på bilinköp.

Däremot håller jag med om att Riksbanken hamnat på efterkälken. De tycks tro att en höjning av reporäntan till 0,5% vore ett hot mot återhämtningen.

Posted by Sloped Mind on september 20, 2009 at 08:54 fm CEST #

Visst är det ironiskt att samma gäng (centralbankerna) som orsakade krisen ska lösa den med samma medel (alltför låga räntor) som orsakade krisen.

Tanken att en central myndighet i varje stund kan bestämma den korrekta räntan och penningmängden är befängd.

Ska bli mycket underhållande att lyssna till RBs bortförklarningar när de frångår inflationsmålet. "När vi sänker räntan tittar vi på KPI, men när vi höjer den måste vi titta på KPIX, annars går det inte ihop. Några frågor på det ?".

Posted by Fredrik L on september 20, 2009 at 01:04 em CEST #

Jag håller med Fredik ovan. Varför ska vi ha en riksbank som håller på och blåser bubblor till höger och vänster. Vad ska det vara bra för? Vore bättre om marknaden fick sätta räntan. Det är möjligt att räntan ska vara låg nu om det sparas mkt, men om räntan sattes av marknaden skulle vi se detta och företagen skulle kunna planera för expansion (då det finns mkt pengar sparade). Men jag är mkt tveksam till att sparandet sitter på ett konto hos bankerna. De spekuleras nu hej vilt på aktiemarknaden för vem vill ha pengarna på ett konto där man inte får någonting för dem?

Nä, låt marknaden styra istället för att staten ska lägga fingrarna i blöt hela tiden och göra det ytterst svårt att förutspå marknaden.

Mindre stat och skippa centralbanken (som bara ställer till det).

Posted by \Thaman on september 20, 2009 at 08:08 em CEST #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed